آسمان عصر اجتناب کرده اند دید ناسا + عکس


به گزارش فارس، ناسا همراه خود تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی تصاویری اجتناب کرده اند عصر به مدیران پارک {کمک می کند} به همان اندازه تأثیر آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای سطح بر روی گونه های جانوری پارک های سراسری را بیشتر درک کنند.

این داده ها به مدیران پارک اجازه می دهد به همان اندازه خوب فاصله روزی قابل مقایسه با بهار هر دو زمستان را محدوده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روی خوب پارک خاص بزرگنمایی کنند به همان اندازه داده های آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای عصر را حاضر دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از حیواناتی را کدام ممکن است قابل انجام است برای این محرک های حسی کشف نشده خطر هستند ایجاد کنند.

مشاهدات فضایی، قابل مقایسه با داده‌های آفتاب عصر اجتناب کرده اند تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر Suomi NPP ناسا کدام ممکن است برای نقشه‌برداری اجتناب کرده اند آمریکا استفاده می‌شود، به تعیین مقدار بیشتر تأثیر آفتاب خارج از درب بر گونه‌های جانوری در پارک‌های سراسری کمک می‌تنبل.

تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر مشارکت سراسری مدار قطبی سوئومی (NPP) در اکتبر 2011 توسط ناسا، اداره سراسری اقیانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی (NOAA) را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت حفاظت آمریکا به خانه پرتاب شد. این تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر دارای حسگر آفتاب کم است کدام ممکن است ممکن است شش برابر تا حد زیادی دارایی ها آفتاب را در عصر تجزیه و تحلیل دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانایی فضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطحی را به همان اندازه حد فوق العاده بالایی افزایش بخشد.

علاوه بر این، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است Suomi NPP خوب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر علوم عمرانی است، داده ها در عرض تعدادی از دقیقه به همان اندازه تعدادی از ساعت پس اجتناب کرده اند اکتساب در اختیار دانشمندان قرار خواهند گرفت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر