آمریکا مثل شدت ناپلئون و هیتلر است


به نام ایسنا که از شبکه اسکای نیوز پخش می شود، سارگای لاوروف و وزیر امور خارجه روسیه گفته اید: آمریکا، آلمان است، نظری است و چنین چیزی وجود ندارد، من معتقدم. در خط “لوله” در نقش “آمریکا”، “تامین خواد”، “چاندین”، “پرابر گرانتر است”.

Laurov Gift: به آسانی نمی توان تا ددگاه خودشن از اینده آروپیا را با آنچه دانلود کردی کاناند. ناپلئون و هیتلر، کجای اهداف را دنبال، میکردند، که همه آروبا، را زائر، اقتدار بگیرند; ایالت آروبا را در آمریکا تحت کنترل گرافهاند.

افزود وزیر امور خارجه روسیه: و وضعیت و شرایط کونوی درست است، یعنی در مورد فدراسیون آروبا که جهانی، شاه نقشی، اوا میکند را در آنجا قرار داده اید، چنین است. فیلم او، اهریمن مطلق و خوب مطلق را دیدیم. عکس کانونی جهان، وضعیتشان شبیه آن درد است. به اعتقاد من تشنج بیان خدا یافت کجاست؟

جریان خبر در یک کنفرانس مطبوعاتی خبرنگران از وزیر خارجه روسیه رئیس جمهور که جهان چهدانی دشته باشاک که مسکو تسلیحات اصطبل هاستایی نامیکیند. پچتر و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، نیروهای پازارنده، هاستای، ایالت راس.

Laurov Gvet: فرق بین دو دکتر نظامی، دارم، پارامترهای آن و میله های را بری کاربرد یا پایداری تفنگ ها، این توصیف مایکیند است.

یا آداما، با حضور لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس و همراهی جو بایدن، رئیس جمهور جمهوریخواه ایالات متحده آمریکا. خانم تراس گفت که یا آمادا درگیری میان روسیه و دارایی ناتو. بایدن دار پاک پاپیسی پاپارسی Darbara İnke aya jigzeni prai که حرام آن و وجود دارد، پاک داد که تنها جیگزن چنگ جهانی سوم آست و احساس را پدا کارند که آئین تنها جانه.

سارگای لاوروف جی وی تی: میخوهام اینتور کانم بیانیه که نه سیاستمداران تجلیات غرب آست و آن کجنگ هستی را تاکار میکانند و کجا لانه سر روشا. جایز نیست نامیدیم که برخی حرکت کند، چه را داچار، عدم تعادل رااز م بگیرد، بلکه به این که جنگوی واقع بینانه است، بنابر آنچه بیندازند دید، بعد از اینکه نیاز درند که با دقت. به کناند فکر کرد.

وزیر خارجه روسیه، هامچانین پاپرسی آز، میدان دار-اوکراین را با بدتر شدن «پاسخ داد» و «رحیم نونازی کیف» اوکراین از یک کرد، در مقابل شاد کهه قرار داد.

یا هدیه: مورد توافق دقت نگاه کنید، میبیند که آروبا و آمریکا در تلاش هستند تا هار راسانهای از روسیه را که دگرگونی های اوکراین را پوشش میداد، ببندند; رسانه های که آنچه را که در اوکرائین قرارداد میاوود، اینکه چکونا، اینکه چشوغان، عملیات منظم، و اینکه چغون، ارک اوکراین – به ویغا چاردان نازیها – باغلیغیریشانیشان رؤیتار مودهان. نروهای اوکراینی، در حالی که آکبانشینی، چون دونباس، به عنوان نامنظم، به کرندند، خودروهایشان را گروفتند حمله کرد. گارتگر هستند. نواحی نامنظم را با آدرسی شبیه به انسان بچرخانید که استفاده از آن شیطنت آمیز است.

فرمان در بخش آنجاست که یک کنفرانس خبری لاوروف همچانین شما یک مقاله روسی دارید یا اوکرائین به یاد ماینشند می پردازد «اما تو به شرط هر دو طرف مطالعه برابر باشند».

اولین نقش خاطرات اکراینی و روسی تی روشای گوشه برگزار شاد که نتیجه دار بر ما بحث کردیم و منتظر میرود عصر امروز دور دوم برگزار شد.

Hamchnin Gaftogoy PRINCI DR IN CONFERENCE PRESS Mian Laurov و Kitty Neumann در نقش Shabka ۴ اخبار پیش Amed. آز آنجا که روسی از دیوان کیفری بین میلی بازگشت داده شاده، از لاوروف پرسایده شاد که آیا برای دفاع دریک دادگاه به زور گریمه جنگی آمادقی درد یا خیر.

یا پساخ داد: شمّه مخبانی درد و تلاش مایکنید تا عوض را محجیک کنید; آشیانه رسانه کجا، اباذری کجا؟ منظور از قدم های من چیست، مثل آخور است با قیمه نامنظم، جهت لقب، اما جایی که ما نخواهیم، ​​مانند اصطلاح «عصیبه های جنابی» نه اختراع کردی. دوست چارکای غربی و مگرجویهای خودشان و عراق و در لیبی و دیگر اختراعات شاد چه اصطلاحی دارد؟ شمّا با حمین عشاسات، احوال عراق و لیبی، راکشه صدا و هزاران گیرزامی، جان بختند، پوشیش دادهید، چه وضعی دارد؟ چینین چیزی را بی یاد نمیورم.

کانال خبرنگر ۴ نیوز پاک داد: بالا در آن زمان کجاست کار را کردم. و اما شمّا بودید، کینج را، آغاز کردید، و خون پولینا، اکنون، روی دستان شماست.

یا در کداکی از یک داش مانند چند رز پش یاد کرده که وقتی منفجر می شود منفجر می شود.

دار پاساخ به او، سارگای لاوروف هدیه: کجا شبیه چیست؟ آگر شمع میخواهد که محل مره شنوید است قسمت فراوان کجاست؟ کجا میری شادام که هار تور، مایل بشید، ان را پوشچ مایدید. و اما میخوای آنها شمّا یداوری، کنام که روزنامگران، وجدان دارند و مهربانی ید دشتا، بشید که تی هشت سال، زمانی که دختران و زنان به سرشماری هزاران نفری در دنباسیم به دشت رشید رحیم رحیم هستند.

از یک کنفرانس مطبوعاتی، هامچنین داربارا و لودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و لاوروف ساوالی پرسایده شاد. لاوروف یک دید یا یک سخت آست بفهمد که «چاتور اکراین، رحمی، رحمی، هستند که در آنونازیها، شکووا میکوند» داد.

Laurov dar gftugo، با rsanhai خارجی و روسی گفت، یک مهمانی بازنشسته روسی پیوندی با اوکراین دارد که پای مدرسه من پایمال شده است. سیاست روسیه برای دست کشیدن از احساس تنهایی سیاسی کجاست؟ ای گفت، روسیه، هامچنان از گیفتوگو، کشاورهای غربی، و ناتو میکاند استیکبال. لاوروف گفت: اینجا کجایی، گیفتوگوی آقا میچود کجاست؟

دکتر بن راسانهای یک شرکت کنفرانس وزیر امور خارجه روسیه شامل راشا تودی NBC News ABC News ABC News France 24 چین حضور دار.

سارگای لاوروف گفت: مطمئن هستم که راهحلی برای باهران اوکراین پدا خواد شاد، خواستهای روسیهیه حداکال است. روسیه حفاری نامگذاری و مجوز دهود که از خاک اوکراین کمپین تهدید مستقیم ناشی شد. اطمینان که هستم که جهان نامه روسی دارد گوش میداد اما سخت آست که باگویم تا چه حد میشنود. اطمينان بخش، هيستري، غرب حومه اوكراين، خوحيد قضد، در آرامش، خواهند رسيد است.

سارقای لاوروف به خبرنگار آمریکایی دادند: میدانم که شما عاشق کلمه قاتل هستند اما قاتلان واقع بین هستند به نام رازیم کایف میجنگند.

هدیه لاوروف: Nerohay Milligray Ukraine der Donbass، Hamanand Arbaban و Dezdan Raftar Mikanand. روسیه ایجازه نخواد داد که هچ، پاهای جنبش، آمازیغ و کوشور راز، وضعیتی معادل خارج از کانادا دارد. قاتلان واقع بین در کنار رحیم کیف میجنگند.

به عربی توسط Raftar Meligarian Ukrainian der Hangam Aqbanshini ترجمه شده است مرجع کردی و هدیه: نامنظم است پیش پاهان میشوند و شهراخا را گارت میکانند. عملیات وه دور اوکراین یک طراحی واجب بود، جان غرب صدا ما را ناشنید.

لاوروف هاماشینین، من پدر که آکنون را می شناسم، شما در آستانه شرق با پوتین و مکرون تماس تلفنی دارید. وزیر امور خارجه روسیه یک نسخه از آماده گافتوگو را که تضمینی برای بالاترین امنیت اوکراین و کل اروپا بود، ارائه کرد.

سارگای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه. لاوروف گفت: روسیه تسلیم دیکتهای غرب نخواد شاد. موضوع جینگ هشایی با وساطت روسیه، موترا نامیشاد. آمیدوارم که شیرکای غربی ما آرام شاده و آماده گیفتوگو شونده. روسیه پاپ کورن را دوست دارد و از نخواد رفعت دیدن می کند و این همان چیزی است که با تصمیم او برای پذیرش پاسخ کردها موافق است. درباره احتمال Ceng Heshai با میانجیگری ناتو و اوکراین، Muttrah Michoud، Nah روسیه را همراهی کرد.

وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، همچانین، به شما سهم غربی پاپ کورن زیر ذرت بود، مجبور شادند و کا همکاری که یک کناند بریدند، اما برای روسیه مشکل اقتصادی داشت. یا گفت: ذهن غرب تنها، در قالب یک ماشین پنیری، و استعاره از کشک روسی به شکل مدرن. مسلمان کجاست فضای اقتصادی و اجتماعی روایت می کند تاثیر مقارد اما اطمینان است چه خبر کجاست مشکلات من مثل وست بریمن ایژاد میکیند راه حل یواخیم کرد.

Sargai Laurov تایید کرد به عنوان مسئله خط لولا نورد استریم 2 جیگا واقعیت فدرالیسم اروپا دکتر سیاست جهان را افشا کرد. یا دادی: متاسفم. دار زمانی، ناپلئون و هیتلر میچوستاند آروبا را موتی کاند. من اروپا هستم، آمریکا ندارم، مطیعم، خیلی دارم… فقط اینک توجه به آن واجب است.

وزیر روسیه همچنین گفت که هیچ نظامی روسیه در شهر خارک اوکرایین در حضور نادارد کجاست؟ لاوروف هاماشینین، با حمایت شمیل باندی، به عقیده امحایی، با تسلیحات و تهدید اسلحه علیه او بسیار شدید، با پیمان صلح روسیه و اوکراین موافقت کردید.

لاوروف ناتو را، متهم به کردی، کردی، دنبال، حفظ موروثی، و حفاظت از حال، به عنوان روسی، خوب نیت زیاد دار، و نامگذاری آن به عنوان مجوز، هود، منفعت، را، تضعیف کانادا. آخه اجازه دادی نهواد داد اکراین زرسختای روسیه را تهدید میکنی نجات یه جوری. لاوروف به عنوان یک meskou hammchanin nemetwand anche ra ke یا یک تهدید سیستمیک به غیر از میدان اوکراینی، با تحمل یک کاناد تسلیم شد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر