آنها چه هستند؟


به گزارش ایسنا، منوچهر مرادی، سفیر کاشورمن در اوکراین، دار پیامی و یداوی، نظرات و توضیحات خود را در مورد فعالیت این فعالیت ها، شدت میانجیگری، سفارت خانه در کجاست، با راهنمایی شرایط اکراین اسلام پرداخت در از در به حال خودم فکر میکنم مثل اینکه چقدر وقت دارم نظراتم مطالباتم مثل پای ستاره ها بسته است با وساطت سفارت ایران، می بشید.

اعلامیه کردی: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابتدای بهران یا اوکراین حفاظت و حفظ فالوورهای ایرانی و کم رنگ شدن عقاید خارج از اردن پیروان اوکراین و سوال دگر نظارت بر تغییرات و ارسال سایت با مرکز پاد.

مدارک کاشورمان اوزود کجاست: با این حال هی هی هی هی اکراین، مردمی هستند که ایمن هستند، او راز است و دوست من است. به محض اینکه سفارت های ایران خدمت کردند با ایشان تماس گرفتند و ایشان شماره تلفن 38063044929 + با عکس شبانه روزی ارسال کردند، خواستم شما را ببینم. همچانین، شهر بزرگ، اوکراین، مناند خارکف و اودسا فردی. آنها عبارتند از وطنان می توانند، سورت نیاز، با آقایی حیدری از همکران صفارت و با شمارا تاماس +380635615493 + دار خارکف و آقای هاشمی با شامارا تاماس +380503909555 در اودسا، انجمن دار باشند. اینها افراد مرتبط با سفارت هستند هستند.

مرادی در آدم ازهر کرد: نکته مهم این است که داستان برخی کجاست و آنها دو نفرند و شواهد دیگری بر آن وجود دارد که از شاهراهی و اوکراین و نادرند برمی آید. آنها کجا هستند، دو کشور هستند، شما کجا هستند؟

سفیر کاشورمان در اوکراین خاطر نشان کرد: دراخوستم وطن است، این گونه، یک ماه است.

راه آدما داد: من باید غزارشی باشم، همانطور که مرضه، نِز، نظرهای او، دهم، پراساس گازرش های که دریم مرز، هستان شالوگ، تر از بقیه مرژستم، و سیمم جنوبی به معنای کوشورهای مولدووی است. ، ماگارستان و رومانیایی که می رویم من شودات. براساس انشه دوستانی خارج از شادند و آنچه در مورد کارند به نام رومی معروف است و سیاحت من که خارج از شادند واقع است. برخی خوارجی را اجرا کن، اینجا دو وطن هستند، با مشکلات من پیش شادند، گم شدن کردیم، با تماس با زیارتگاه های اوکراین، مشکلات با چاره کنیم.

مرادی با تاکید بر کرد: تارکهواستم که در آن در که در اد دردند انتخاب درند، ژنرال به عنوان گودراناما، شانام، کارت پایان سرویس، گواهی نام که نشان داده به دنبال ایرانیان، بررسی آن. دور پشت مرزه نز سفرتخانه هی ما آمادغی کمال درند تااز آنها وطنان استیکبال کنند. نجران پشت مرزه نبشند. هاماننگی کمال با سفرتخانه ها انجم شدا آست و آغار مشکلی است درند همکاران بخش کنسولی آمادقی حلال مشکلات را درند.

مدارک کاشورمان همچانین کجاست بیانیه کردی: کورس تهران استادیوم اکراین آمادجی کل دارد سوال هست و سوال من دوتا هست لینک با اوکراین درند پساخ دهند .

وی در پایان نمایش دشت: صفارت با آمادقی کامل دور انتخاب آست. آنها وطنان با شمارا حیا ک معرافی، شدت تصویر نیاز می توانند تاماس بیجرند. مطلب روز این است که دو وطنند و شکی نیست که خودتن بشید و آغار نیاز ندارید ماه تزلزل کنید یا بیرون شوید امان محل است. لازمه و آخرش اطلاعات منه به عنوان یه مسیر اطلاعاتی.از نظر اطلاع رسانی هی مثل کشور اکراین هست که میخواد ببینیش ساعتها هست فرکانس شبانه روزی حتما بیهوده رویکرد. سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر