آنگلا مرکل را بیشتر بشناسیدبه گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛ آنگلا مرکل، اولین فرزند خانوار، در سال 1954 در هامبورگ اجتناب کرده اند پدری کشیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری معلم به دنیا به اینجا رسید. بلافاصله پس اجتناب کرده اند تولد او، خانوار او به شهر کودک نوپا تمپلین در نزدیکی برلین در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) نقل وضعیت کردند. خانوار انگلامرکل مسیحی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگری مقامات کمونیستی آلمان شرقی بودند. مونتاژ دیوار برلین یکی اجتناب کرده اند خاطرات اولین کودکی اوست. در کودکی اجتناب کرده اند بالا وارد شدن اجتناب کرده اند {پله ها} می ترسید. در دبیرستان همه وقت دانشجوی سال اول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواست شبیه مادرش معلم شود، با این حال این رویا توسط مقامات کمونیستی در آلمان شرقی بر باد سر خورد.

آموزش آنگلا مرکل

آنگلا مرکل آموزش شخصی را در پلی استراتژی تمپلین تحریک کردن کرد. به آگاه دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی ها، او در دوران کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی به توجه نمی به اینجا رسید، با این حال روابط اجتماعی خوبی داشت. تخصص او تا حد زیادی در درس زبان روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب مشهود بود. او علاوه بر این توانست در المپیاد زبان روسی در درجه در سراسر جهان نمایندگی تنبل. به جای آن مراسم استاندارد شروع، انگلمرکل در یک واحد مراسم کلیسایی کدام ممکن است به راه اندازی شد بچه ها به محله مسیحی در عرف مریم مجدلیه-کرچ در تمپلین اختصاص داشت، نمایندگی کرد. او در دوران دانشجویی یکی اجتناب کرده اند اعضای گروه سیاسی جمعی کودکان بود کدام ممکن است بعدها به تماس گرفتن Freien Deutschen Jugend شناخته شد.

عروسی آنگلا مرکل

آنگلا مرکل در دانشکده همراه خود اولریش مرکل، دانشجوی فیزیک شناخته شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1977، پس اجتناب کرده اند عروسی، عنوان خانوادگی شخصی را اجتناب کرده اند “کاسنر” به “مرکل” تنظیم داد، با این حال این عروسی دیری نپایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1982 طلاق گرفتند.

آنگلا مرکل در سال 1986 دکترای شخصی را در موضوع شیمی فیزیک بدست آمده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1988 همراه خود شریک زندگی دومش یواخیم ساور در آکادمی علوم شناخته شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی عروسی کردند. آنگلا مرکل با بیرون از گرفتن فرزندی اجتناب کرده اند عروسی شخصی همراه خود فرزندان شریک زندگی دوم شخصی به دلیل عروسی زودتر شخصی مسکن می تنبل.

مسکن سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس آنگلا مرکل

آنگلا مرکل در دانشکده لایپزیگ در موضوع فیزیک تحصیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1978 دکترای شخصی را بدست آمده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً اجتناب کرده اند سال 1978 به همان اندازه 1990 شناخته شده به عنوان شیمیدان در مؤسسه مرکزی شیمی فیزیک آکادمی علوم مشغول به کار شد. پس اجتناب کرده اند فروپاشی دیوار برلین در در سال 1989، آنگلا مرکل به حزب دموکرات مسیحی (CDU) اتصال. او بعداً شناخته شده به عنوان وزیر دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها در مقامات هلموت کهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس وزیر تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی هسته ای منصوب شد.

مرکل پس اجتناب کرده اند شکست کهل در انتخابات 1998 شناخته شده به عنوان دبیر کل CDU منصوب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1990 شناخته شده به عنوان معاون سخنگوی اولین مقامات دموکراتیک جدید در آلمان شرقی سابق منصوب شد. پس اجتناب کرده اند اتحاد آلمان به آلمان غربی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا به عضویت حزب محافظه کار اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان درآمد. در 18 مارس 1990 شناخته شده به عنوان مشاور پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) برای ایالت مکلنبورگ-فورپومرن انواع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان معاون سخنگوی مقامات انواع شد.

به نفع هلموت کهل (صدر اعظم وقت آلمان)، در 18 ژانویه 1991، آنگلا مرکل وزیر دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1994 وزیر تنظیم زیست، ایمنی اجتناب کرده اند شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت راکتور شد. آنگلا مرکل به همان اندازه سال 1998 کدام ممکن است حزب سوسیال دموکرات آلمان به مدیریت گرهارد شرودر امکانات را توسط دست گرفت این سمت را در اختیار داشت. سپس سعی کرد همراه خود سوسیال دموکرات ها ائتلاف تنبل به همان اندازه در برخی ایالت ها حکومت تنبل، با این حال بی نتیجه ماند.

پس اجتناب کرده اند شکست CDU در انتخابات 1998، آنگلا مرکل شناخته شده به عنوان دبیرکل حزب انواع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1999، پس اجتناب کرده اند رسوایی بر اوج صنوبر های غیرمجاز در حزب کدام ممکن است در نتیجه سرنگونی رئیس وقت ولفگانگ شوبله شد، رهبران حزب او اجتناب کرده اند جمله هلموت کهل پایین کردند. در سال 2000، آنگلا مرکل شناخته شده به عنوان رئیس حزب انواع شد، با این حال در سال 2002 نامزدی CDU برای صدراعظم ادموند اشتایبر را اجتناب کرده اند کف دست داد.

در سال 2002، ادموند استوبر، دبیر کل اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن، متحد همراه خود اتحادیه دموکرات مسیحی در پارلمان، برای پست صدراعظم نامزد شد. هر 2 حزب به در کنار رهبران شخصی (آنگلا مرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیبر) صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها خرس عناوین مختلف، گرهارد شرودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسیال دموکرات ها را {به دلیل} پوشش های نادرست مالی، افزایش بدهی های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر بیکاری بالا سرزنش کرده اند. همراه خود این جاری، اتحاد آنها یک بار دیگر در سال 2002 شکست خورد، به همان اندازه حد زیادی {به دلیل} پوشش های آنها در مبارزه عراق، به مدیریت ائتلاف سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه به مدیریت گرهارد شرودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوشکا فیشر.

همراه خود افزایش بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری در ملت در سال های 2003 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2004، فشار بر شرودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید CDU در سایر ایالت های آلمان پیروز شد. برای جبران این شکست ها، سوسیال دموکرات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرودر راهنمایی کردند کدام ممکن است انتخابات پارلمانی سال 2005 به تعویق بیفتد به همان اندازه به رقبای شخصی ملایم کنند کدام ممکن است شناخت دارند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، متخصصان هیچ امیدی به سوسیال دموکرات ها نمی دیدند.

آنگلا مرکل خودت را پیدا کن در سال 2005 نامزد این حزب برای نخست وزیری شد. او دموکرات مسیحی آلمان را بی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا مدیریت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مخالفان شخص شخصی را ریختن می تنبل.

پوشش خارجی آنگلا مرکل

در جریان مبارزه عراق، آنگلا مرکل در امتداد طرف پوشش های آمریکا قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت از حداکثر مخالفان را برانگیخت به همان اندازه جایی کدام ممکن است رئیس حزب سوسیال دموکرات اظهارات آنگلا مرکل را «سجده بر مقامات آمریکا» خواند. آنگلا مرکل در خصوص لغو تسلیحات هسته‌ای در آلمان، مذاکرات موشکی را همکاری همراه خود سایر کشورهای عضو ناتو دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت انحصاری آلمان را انصافاًً رد کرد.

با توجه به پوشش در قبال ترکیه، آنگلا مرکل به جای آن عضویت در اتحادیه اروپا به مشارکت ممتاز معتقد است، با این حال در پوشش خاورمیانه، موضوع حضور نیروهای آلمانی در نظامی صلح آمریکا (جنوب لبنان) برای رفع فاجعه لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل است. . عکس برداری شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام. آنگلا مرکل رسما نبرد شخصی را همراه خود فاجعه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی اروپا ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست پرانرژی شد.

مشخصه های آنگلا مرکل

مشخصه بارز آنگلا مرکل اینجا است کدام ممکن است ممکن است به خوبی به دیگران گوش دهد. آنگلا مرکل منصفانه سیاستمدار غیرقابل پیش سوراخ بینی، مرموز، بی رحمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت گرا است. دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان نوجوان او به ژاکلین بویسن گفتند کدام ممکن است او “به سادگی ممکن است همراه خود دیگران ارتباط برقرار تنبل”. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشخصه های قابل ملاحظه آنگلا مرکل بالقوه او در درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده فوری است. همراه خود این جاری، یکی اجتناب کرده اند اعضای حزب، کورت لاوک، کدام ممکن است ریاست شورای اقتصاد را بر عهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور جناح تأثیرگذار در حزب است، این اشکال را دارد. او ذکر شد: «آنگلا مرکل خیلی خوشایند گوش می‌دهد، می‌فهمد، اشکال را رفع می‌تنبل، با این حال نتیجه ناشناخته است از پاسخ او بیشتر اوقات بی حال است.

کورت لوفک مشاور چیز خوب در مورد جناحی در حزب است کدام ممکن است آنگلا مرکل {نمی تواند} با بیرون برای درمان درخواست شده است های جناح تولید دیگری بپذیرد. بر کسی اندود شده نیست کدام ممکن است آنگلا مرکل برای عجله به واقعیت پی می برد با این حال سرعت ای برای انتخاب گیری ندارد. او ذکر شد: «من می خواهم منصفانه دوم انتخاب نمی‌گیرم. من می خواهم پدیده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را به‌عنوان منصفانه کل مقیاس‌گیری می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در قضاوتم به مجازات ها آنها در نظر گرفته شده می‌کنم.»