اتحاد علیه ایران؟! | انگشت خدای اسلامی


یدالله اسلامی، دبیرکل مجلس نمایندگان در تلگرامی کسب اطلاعات در مورد نشست وزرای تعدادی از ملت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی کدام ممکن است رژیم صهیونیستی در هفته‌های جدیدترین میزبان رژیم صهیونیستی بود، نوشت:

دیدار وزرای خارجه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل با وزرای خارجه 4 ملت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کسب اطلاعات در مورد وحدت در مخالفت با دشمن مشترک ایران، این پیام روشن است کدام ممکن است پوشش های ایران {در این} سال ها نتیجه معکوس داشته است. ایران کدام ممکن است مدعی مدیریت جهان اسلام در کشتی با اسرائیل است، هدف اسراییل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی قرار گرفته است، یعنی در مقابل اینکه زیر چتر ایران برای نجات فلسطین متحد شوند، در زیر اشغال اسرائیل تجمع کردند. رفتار با ایران را یاد بگیرید. یعنی اعراب ایران را دشمن شخصی می دانند 9 اسرائیل! به این می گویند پوشش فاجعه!

وقتی دیپلماسی به توانایی برسد، هیچ دستاورد بهتری را نمی توان پیش بینی داشت. در مقابل استفاده اجتناب کرده اند داده ها، تخصص، توانایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک دیپلماسی، لوگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها کاری را انجام می دهند کدام ممکن است می بینیم. اگرچه وزیر خارجه عربستان {در این} نشست نمایندگی نکرد، با این حال خاص است کدام ممکن است عربستان با آنچه در جاری رخ دادن است، همسو است.

زمانی کدام ممکن است ایران امتحان شده کرد منازعه اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل را به نبرد اسرائیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی تغییر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مدیریت شخصی را {در این} کشتی ایفا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد ایدئولوژیک شخصی را عالی کرد، بهترین جایگزین برای اسرائیل بود. در برابر این {کسی که} اجتناب کرده اند حصار سفارت عربستان بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل میانجی گری کرد کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگوی آسیب های ناشی اجتناب کرده اند رفتار آنها کیست؟ آقای قالیباف آن زمان ها مکان بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه می کردند؟!

در زمانی کدام ممکن است احمدی نژاد هولوکاست را انکار کرد، حاضر ای آسمانی به اسرائیل تقدیم کرد کدام ممکن است {هیچ کس} تا به فعلی آن را نداده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای تغییر شدن اسرائیل به مظلوم قلمرو به راحتی کرد. بگذار کشوری کدام ممکن است بیشترین کمک را برای نجات یهودیان در درگیری جهانی دوم به کار برد، بر دوش کشوری بیفتد کدام ممکن است مشمول برگزیت نیست، داستانش!

زمانی کدام ممکن است پیام نابودی اسرائیل بر روی پایین نوشته شد، موشک های زمینی حمایت متعدد اجتناب کرده اند ملت ها اجتناب کرده اند اسرائیل را فراهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه ها علیه کشورمان بیش اجتناب کرده اند پیش شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ادامه دارد برای آن پول نقد زیادی می پردازیم.

در سوریه نیز شاهد بمباران پایگاه های نزدیک به نیروهای ایرانی با بیرون پاسخ دفاعی روسیه بودیم

در امروز این مقام پوشش خارجی اروپا می گوید روسیه نمی شود با برجام تحریم نفت ایران را لغو تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا این حقایق بدیهی همچنان علنا ​​پنهان است!

چرا ارکان دلسوزان ملت برای ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی مستقیم با آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات 2 ملت نادیده گرفته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان همچنان برای میانجی گری باز است کدام ممکن است چیز خوب در مورد سراسری شخصی را بهتر اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد کشورمان می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9؟ هشدار شنیده شده است.. شبیه به پاشنه ای کدام ممکن است مجازات ها ناگواری برای ما دارد؟!

انتهای پیام