اجتناب کرده اند این دوستان خانوادگی بترسید!


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، جوهر يسنا انزاني همراه خود تاكيد بر اينكه شوهران نبايد شناخته شده به عنوان دوست خانوار اجازه ورود کسي برای اسکان شخصی را بدهند، اظهار داشت: اولويت شوهران بعد اجتناب کرده اند عروسی بايد خودشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همديگر باشند. خانوار ها. به معنای واقعی کلمه هستند ابتدا باید علاقه 2 نفر همراه خود شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود خانوار در انتخاب همسران قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان می توانند {در این} مسیر در امتداد طرف همسران باشند 9 یکی اجتناب کرده اند انتخاب های آنها برای لذت.

این روانشناس معتقد است: در گذشته اجتناب کرده اند عروسی، همسران ابتدا باید پیگیری ها شخصی را به مقیاس کافی بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانند کدام ممکن است چه نوع صمیمیتی را می خواهند همراه خود شوهر برقرار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنند این خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت را همراه خود شوهر، اجتناب کرده اند طریق شوهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خانوار ابراز کنند.

وی «صمیمیت» را بسیاری از مختلف ذهنی (بحث کردن کسب اطلاعات در مورد ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاید شخصی)، روانی (حرف زدن با توجه به امتیازات مهم)، عاطفی (بحث کردن کسب اطلاعات در مورد احساسات شخصی همراه خود دیگران)، مذهبی (حرف زدن کسب اطلاعات در مورد کارهای خوشایند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه شناختی (بحث کردن با توجه به) توضیح دادن کرد. آثار هنری).) را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی)، اجتماعی، اوقات فراغت (سینما قدم گذاشتن، تور)، روزی (گذراندن وقت همراه خود یکدیگر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیکی، تصریح کرد: اگر صمیمیت کافی در روابط زناشویی بین همسران وجود نداشته باشد، مسیر روابط باز است. واشر. شوهران ابتدا باید بدانند کدام ممکن است چه نوع صمیمیت اجتناب کرده اند شریک زندگی شخصی می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوهر چه نوع صمیمیت اجتناب کرده اند آنها پیش بینی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در تعمیر نیازهای یکدیگر امتحان شده کنند. به این انجمن برای حضور در این صمیمیت همراه خود شریک زندگی شخصی وقت می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خطا در دوستی های خانوادگی دنبال آن نمی الگو. دلیل این است که معنا نیست کدام ممکن است نباید همراه خود دوستان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدهای دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی داشته باشیم، اما علاوه بر این انتخاب ما برای تعمیر نیازهایمان باید شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار باشد.

به آموزش داده شده است این روانشناس، اصولاً اشخاص حقیقی درونگرا به ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت عاطفی، ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی کمتری خواستن دارند، در حالی کدام ممکن است اشخاص حقیقی برونگرا معمولاً به صمیمیت روزی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوجین ابتدا باید بدانند کدام ممکن است یکدیگر به چه نوع صمیمیت خواستن دارند.

این روانشناس علاوه بر این به شوهران طرفدار کرد کدام ممکن است ابتدا احساسات شخصی را همراه خود همسرشان {در میان} بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت احتمال دارد او بگویند به همان اندازه از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت مورد نیاز را اجتناب کرده اند طریق یکدیگر بدست آورید.

وی در یکپارچه همراه خود دقیق اینکه دوستان خانوار باید همراه خود ما صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتماد باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن رعایت مرزهای رفتاری ما را در انبساط شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی یاری دهند، تصریح کرد: با توجه به هر شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ها دقیق او خوشایند در نظر گرفته شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بگیرید کدام ممکن است خواه یا نه هر دو خیر. می توانید همراه خود او عالی ورود به خانوادگی داشته باشید هر دو 9، دوستان شخصی را با بیرون ماسک در مکان های مختلف بررسی کنید به همان اندازه ماهیت آنها را بشناسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های عقب کشیدن آنها را ببینید. با بیرون توجه کافی همراه خود دوستان وارد اتصال صمیمی نشوید. ممکن است نباید داده ها خصوصی شخصی را همراه خود دوستان خانوادگی به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس هیچ شرایط خانوادگی اجازه ورود آنها را برای اسکان شخصی بدهید، از حسادت خانوادگی قابل انجام است خانوار ها را اجتناب کرده اند بین ببرد.

به گزارش انزانی، متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر اختلال شخصیت تنها اجتناب کرده اند طریق بررسی های روانشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مشاوره روانپزشک می دانند، متعاقباً صدها رخ داده است است کدام ممکن است زوجین همراه خود این اشخاص حقیقی وارد روابط دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدهای خانوادگی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان امرار معاش شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادن آنها به بازو می آورند. در محدوده دوستان خانوادگی اصولاً دقت کنید

وی همراه خود ردیابی به اهمیت از گرفتن حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز در روابط خانوادگی، افزود: شناخته شده به عنوان مثال، شخص تحت تأثیر اختلال شخصیت ضداجتماعی قابل انجام است به ورزش هایی بپردازد کدام ممکن است در دوستی های خانوادگی غیرطبیعی است، مشابه با از گرفتن روابط خارج اجتناب کرده اند عروسی هر دو خوردن چرخ دنده. متعاقباً در دوستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدهای خانوادگی باید مراقب باشیم کدام ممکن است این اشخاص حقیقی دارای اختلال شخصیت را برای اسکان راه ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم اجتناب کرده اند توصیه روانشناسان برای محبوبیت بیشتر اشخاص حقیقی استفاده کنیم.

انزانی در یکپارچه اظهار داشت: همسران باید دوستان خانوادگی شخصی را بر مقدمه سویه ها بنفش خانوادگی محدوده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دستور را در تذکر داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روابط شخصی همراه خود دوستان رعایت کنند. {در این} راستا همسران باید ایده ها بازدید شخصی را بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اجتناب کرده اند برقراری ارتباط دلپذیر همراه خود اشخاص حقیقی را بدانند.

انزانی علاوه بر این زیرین بودن «صمیمیت» بین همسران را یکی اجتناب کرده اند اجزا منتهی به اتصال زناشویی {به سمت} «طلاق عاطفی» دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، همسران هیچ گونه بافت، تمایل، تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیجانی را بافت نمی کنند. نسبت {به یکدیگر} ، زیر عالی سقف همراه خود هم مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن با بیرون هیچ لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفی برای 2 نفر همراه خود هم پیش {می رود}. کاهش ارتباط کلامی بین همسران، کاهش اطلاعات عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش صمیمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه بین همسران به طلاق عاطفی {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است استاندارد مسکن شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار، سلامت بدنی، رضایت اجتناب کرده اند مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط همراه خود فرزندان را کاهش دهد. متعاقباً میزان صمیمیت بین همسران را باید فوق العاده انتقادی گرفت.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر