اجتناب کرده اند سیر به همان اندازه پیاز سویه جدید کرونا؛ XE


همه عامل دانستن درباره Corona XE / نوع ششم پیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین طلایی برای افزایش واکسیناسیون

همه چیز درباره Corona XE / نوع ششم پیک و فرصت طلایی برای تکمیل واکسیناسیون
تصویر خبر آرشیوی است.

رئیس وسط تحقیقات ویروس دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی همراه خود ردیابی به مشخصه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشاء واریانت XE Corona ذکر شد: در مکان مناسبی برای پیک ششم قرار داریم کدام ممکن است در این چیزها اشخاص حقیقی باید واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق را انجام دهند. در عین جاری درجه واکسیناسیون داده ها آموزان باید افزایش یابد.

دکتر علی رضا ناجی در گفتگو همراه خود آژانس دانشجویان پاکستان وی در خصوص سویه های جدید کرونا ذکر شد: اجتناب کرده اند زمان مقدمه اومیکرون، فرآیندهای نوترکیبی زیادی به انگشت آوردیم کدام ممکن است هر دو اجتناب کرده اند شخصی اومیکرون هر دو اجتناب کرده اند مخلوطی اجتناب کرده اند اومیکرون همراه خود سویه های تولید دیگری سرچشمه خواهد گرفت کدام ممکن است آنها XD، XF است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید XE اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است XD را انتخاب کنید و انتخاب کنید XF مخلوطی اجتناب کرده اند emicron BA1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلتا بودند کدام ممکن است به آن است دلتاکرون نیز می‌گویند. از دیر یا زود شاهد ورود به دلتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرون به طور همزمان بودیم، به دلیل این نوترکیبی‌ها تحمیل شد کدام ممکن است XD بهترین آنها بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دانمارک، هلند، آلمان، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره ایجاد شده است. XF نیز در پادشاهی متحد ایجاد شده است. اجتناب کرده اند 19 ژانویه در بریتانیا ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند 600 مورد سویه XE در بریتانیا ایجاد شد.

با توجه به XE چه می دانیم؟

وی افزود: “دانش زیادی با توجه به مشخصه‌های سویه XE {وجود ندارد}. همراه خود این جاری، گزارش‌های اولین حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است XE 10 نسبت فوری‌تر اجتناب کرده اند BA2 است. به همان اندازه کنون، آنچه با توجه به XE می‌دانیم اینجا است کدام ممکن است احتمالا شلیک بالاتری دارد. نرخ، با این حال چه بیماری زایی هر دو امنیت زایی، ما در جاری حاضر نخواهیم شد اظهار تذکر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر دانش اصولاً باشیم.

نقی شکسته نشده داد: در عین جاری باید ملاحظه داشت کدام ممکن است گزارش های درمورد به سویه های جدید درمورد به کشورهایی است کدام ممکن است کار ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش را انجام می دهند. متعاقباً قابل انجام است این عدد دقیق نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها عکس در کشورهای تولید دیگری وجود داشته باشد کدام ممکن است ایجاد نشده باشد.

قابلیت نظارت بر کووید 19 در ملت مقاوم‌تر می‌شود

وی در خصوص وضعیت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال ورود فشار های جدید به ملت ذکر شد: قابل انجام است این فشار ها وارد ملت ما شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ملت ما تعیین کنید بگیرد. چون در ملت خودمان هم شاهد تناوب Omicron را انتخاب کنید و انتخاب کنید Delta بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال نوترکیبی وجود داشت با این حال این را گزارش نکردیم. در عین جاری باید با توجه به نژادهای حال در ملت بررسی بیشتری صورت گیرد. قابل انجام است خیلی کار توالی انجام ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن اطلاعی نداشته باشیم. بحث توالی باید شناخته شده به عنوان منصفانه این سیستم مشترک برای ایجاد سویه های جدید انجام شود. خوشبختانه همراه خود کمک وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهانی بهداشت چندین تجهیزات NGS کدام ممکن است سیستم های جدید توالی یابی هستند وارد ملت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی شدند. بر همین ایده توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه آموزشی تماشا در کویت در کشورمان آسانسور شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است اجتناب کرده اند این پس شرایط خوبی {در این} زمینه داشته باشیم. در عین جاری باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است بررسی ها با توجه به انتقادی بودن این {جنبه ها} چه {خواهد بود}.

ارتفاع ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل طلایی پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درجه واکسیناسیون

نقی دانستن درباره وضعیت کرونا در ملت ذکر شد: در ششمین سر فاجعه هستیم. سفرهای نورزی نیز تأثیر داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال شیوع اصولاً کرونا موجود است. در عین جاری، بازگشایی مدارس ممکن است در محیط باشد. در نظر گرفته شده می کردم باید یکی 2 هفته بعد اجتناب کرده اند عید منتظر بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را بازگشایی کنیم به همان اندازه ببینیم وضعیت چگونه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر افزایش پیدا تدریجی، بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها ضرری ندارد. همراه خود این جاری، بازگشایی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم افزایش یابد.

پیشنهادی برای توسعه دوز چهارم واکسن کرونا

وی ذکر شد: ما در مکان خوبی هستیم. از ما در پرایم تایم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش به واکسیناسیون فوق العاده ضروری است. مردمان باید واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریقات تقویتی را انجام دهند. {افرادی که} قبلا واکسینه نشده اند نیز باید این واکسن را اکتسابی کنند. در عین جاری درجه واکسیناسیون داده ها آموزان باید افزایش یابد. اکنون پایان دادن واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق آسانسور کننده ضروری است. وضعیت خوبی هم دارد. چون شیوع ویروس بالا نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تر می توانیم واکسینه کنیم. سریع من می خواهم اینجا است کدام ممکن است تزریق دوز آسانسور کننده را برای اشخاص حقیقی 12-18 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر چاپ شده کنید. علاوه بر این سرنگ را برای دوز چهارم واکسن باز کنید. دوز چهارم در جاری حاضر به اشخاص حقیقی بالای 60 سال کدام ممکن است نقص امنیت دارند تزریق تبدیل می شود کدام ممکن است فوق العاده خوشایند است. همراه خود انجام این اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این شانس ها می توانیم درجه محافظت امنیت را افزایش دهیم.

نقی ذکر شد: در عین جاری باید تحقیقات شخصی را انجام دهیم، انواع آنالیزهای شخصی را افزایش دهیم به همان اندازه بتوانیم دانش اجباری را با توجه به الگو بیماری داشته باشیم به همان اندازه بتوانیم افزایش ها را پیش سوراخ بینی کنیم به همان اندازه اقدامات اجباری را انجام دهیم.

خواه یا نه در بلند مدت سر بزرگی برای کرونا خواهیم داشت؟

وی دانستن درباره احتمال پیک از حداکثر تولید دیگری کرونا در ملت ذکر شد: این بستگی دارد متغیرهایی دارد کدام ممکن است می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان واکسیناسیونی کدام ممکن است داریم. ارتفاع پنجم همراه خود دلتا همراه خود ارتفاع ششم همراه خود Omicron اجتناب کرده اند تذکر در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر مشخص بود، با این حال در شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع ارتفاع ششم به طور تکنیک داری اصولاً بود. در پیک ششم هیچ خانوار غیر مبتلا نداشتیم، شیوع فوق العاده بالا بود. اینکه پیک های بلند مدت چقدر می توانند شکسته نشده داشته باشند به میزان پیوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متغیری کدام ممکن است همراه خود مشخصه ها در کنار است وابسته است. همراه خود ملاحظه به میزان واکسیناسیونی کدام ممکن است در ملت {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مردمان دوزهای آسانسور کننده شخصی را تزریق کنند، می توان {امیدوار بود} کدام ممکن است در بلند مدت پیک های بالایی نداشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت سر تکل، مدیریت بهتری انجام شود.

انتهای پیام