اجرای پروژه 3000 میلیارد تومانی در شهر فرودگاهی امام (ره)رئیس شرکت فرودگاه‌های امام خمینی (ره) گفت: 15 پروژه به ارزش 2995 میلیارد تومان داریم که 2120 میلیارد تومان آن از محل منابع داخلی و 875 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده و 18 پروژه نیز به ارزش 18 پروژه انجام شده است. 3 میلیارد یورو برای بخش خصوصی آماده است.