اختلاف اهالی محل با مسکن در جاده مولوی دانشکده امیرکبیر


یکی اجتناب کرده اند دانشجویان می گوید کدام ممکن است افراد جهان اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد خوابگاه پسران دانشکده امیر کبیر در جاده مولوی تهران کدام ممکن است در نتیجه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی شده است راضی نیستند.

وی به عدالت نیوز اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند خوابگاه های دانشکده در جاده مولوی میدان گمرک افتتاح شده است. عالی دکتر 85 ساله کدام ممکن است اجتناب کرده اند آلمان بازگشته بود زمینی را به حداقل یک اقامتگاه دانشجویی اهدا کرد. این اقامتگاه قرار بود بعد اجتناب کرده اند عید سعید فطر به استفاده از برسد با این حال {به دلیل} وجود دانشکده ها زودتر به استفاده از رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان به آن است اعزام شدند. ادامه دارد نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام است، یعنی ادامه دارد وضعیت خوبی ندارد. با این حال علاوه بر این این، ساکنان بومی جایگزین مسکن در مسکن هستند، از معتقدند با از گرفتن این مسکن برای چهارصد دانشمند، قیمت ملک در آنجا مقیاس را کاهش می دهد. تولید دیگری اینکه سنت جهان پذیرای خوابگاه پسرانه با 400 دانشمند نیست.

این دانشمند کسب اطلاعات در مورد اتفاق 2 سه روز پیش {در این} خوابگاه اظهار داشت: بالکن های خوابگاه مشرف برای اسکان های افراد بود، فراوان اجتناب کرده اند کودک ها با را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوارک رفتند سیگار کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای هم اجتناب کرده اند این مورد عصبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جلوی خانه رفتند. خانه. ریختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح اجتناب کرده اند خوابگاه خانه سازی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را کتک زدند، فراوان اجتناب کرده اند دانشجویان آمدند ببینند چه خبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را هم کتک زدند. بعد از همه دعوا هم شد.

به آگاه وی: سرانجام معترضان جهان گفتند می خواهیم این وضعیت را برای خروج ممکن است ناامن کنیم. اشیا متعددی اجتناب کرده اند خواب آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با آن {در این} مدت وجود داشت کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است عمدی {بوده است}. درگاه خوابگاه کوچه ای باریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلهره آور است است!

او بعد از همه می گوید کدام ممکن است وضعیت خوابگاه ها اصلا خوشایند نیست، مثلا در کوی گلشن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اقامتگاه نجات الله شیوع پیدا کرده است. در سایر خوابگاه ها، اتاق ها بیش اجتناب کرده اند حد شلوغ است. مثلاً عالی اتاق 6 نفره به 7 نفر کاهش کشف شد یا 4 نفر به شش نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 نفر به 12 نفر فراوان طبق. یعنی خانوار ندارند.
انتهای پیام