اخیر‌ترین جزییات سند‌شناسایی حج گفتن شد


چه کسانی به حج می‌الگو؟

رضایی همراه خود ردیابی به سهمیه امسال حج ایران کدام ممکن است در حدود ۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۵ نفر تصمیم گیری شده است، اظهار داشت: برای حج تمتع امسال، حدود ۳۷ هزار نفر اجتناب کرده اند حجاج کشورمان اجتناب کرده اند بین افرادی که در کاروان‌های حج ۹۹ سند‌شناسایی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} لغو حج در آن سال سودآور به تشرف نشدند، انواع می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاز اعزام هستند. این اشخاص حقیقی باید برای افزایش‌ شناسایی‌نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کاروان شخصی در گذشته تاریخی ذکرشده اقدام کنند.

معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت این دلیل را اضافه کرد: قابلیت فکر شده برای حجاج ایرانی به میزان ۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۵ نفر است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند این سهمیه را نیروهای اجرایی ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاروانی، اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره تشکیل می‌دهند.

عربستان ساده برای متولدان ۱۰ تیرماه ۱۳۳۶ به بعد ویزای حج می‌دهد

او در یکپارچه تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به شرایط گفتن شده اجتناب کرده اند سوی وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان، به نامزدها بالای ۶۵ سال ویزا داده نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان گفتن کرده است در حج تمتع امسال روادید حج ساده برای متولدان ۱۰ تیرماه ۱۳۳۶ به بعد صادر می تواند.

پروژه ۶۵ سال به بالاها چه می‌شود؟

وی افزود: اشخاص حقیقی ۶۵ سال به بالا کدام ممکن است قبلاً برای حج ۹۹ سند‌شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش صنوبر کرده‌اند در صورت پس نگرفتن وجوه واریزی، برای حج بلند مدت در انتخاب تشرف خواهند بود، اجتناب کرده اند این اعضای خانواده تقاضا می‌شود حالت حال را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم شدن ندهند به همان اندازه در حج بلند مدت اجتناب کرده اند حق انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز «تثبیت نرخ فارکس» بهره‌مند شوند.

به مشاوره معاون گروه حج، حدود ۲۲ هزار نفر اجتناب کرده اند سند‌شناسایی شدگان حج سال ۹۹ بالای ۶۵ سال هستند.

واکسن‌های ایرانی مورد تایید عربستان نیست

رضایی کسب اطلاعات در مورد واکسیناسیون زائران مطابق شرایط عربستان دلیل داد: تمام زائران مجاز اعزام به حج باید 2 دز درست واکسن کرونا را بدست آمده کرده باشند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بین واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت عربستان، واکسن‌های «آسترازنکا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سینوفارم» در سبد واکسیناسیون ملت ما قرار دارد. نامزدها باید برای افزایش واکسیناسیون شخصی اجتناب کرده اند بین یکی اجتناب کرده اند این 2 واکسن اقدام کنند.

او اضافه کرد: اجتناب کرده اند تولید دیگری شرایط حج امسال اینجا است کدام ممکن است زائران۷۲ ساعت در گذشته اجتناب کرده اند اعزام باید نگاهی به PCR را در یکی اجتناب کرده اند آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ملت انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهادت دادن عقب کشیدن آن را در زمان تشرف در اختیار داشته باشند.

معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت اظهار داشت: رایزنی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق‌های اجباری کسب اطلاعات در مورد انجام واکسیناسیون زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی به پی‌سی‌آر در امکانات مورد تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مقوا واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برگزاری کلاس ها آموزشی همراه خود وزارت بهداشت صورت گرفته است.

اگر کاروان‌ها تمیز نگه دارد دارندگان قبض حج اجتناب کرده اند خرداد ۱۳۸۶ فراخوانده می‌شوند

معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت در یکپارچه اظهار داشت: گذشته تاریخی سند‌شناسایی اولین اشخاص حقیقی ملاک انواع آن‌ها برای تشرف است. {در این} مرحله سند نامی‌ها به همان اندازه گذشته تاریخی ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ مجاز به پایان دادن سند‌شناسایی حج هستند. سامانه «رزرو» به همان اندازه پایان دادن قابلیت کاروان‌ها باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت پایان دادن نشدن قابلیت کاروان‌ها انتخاب‌های بعد اجتناب کرده اند خردادماه ۱۳۸۶ گفتن می تواند.

رضایی علاوه بر این اجتناب کرده اند رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبه همراه خود وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان برای افزایش سهمیه حج ایران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این}‌باره همراه خود وزارت حج مکاتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان ۵ هزار نفر تولید دیگری سهمیه تقاضا شده است کدام ممکن است در صورت گفتن قابلیت جدید مراتب اطلاع‌رسانی برای فریب دادن زائرین صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه انتخاب فراخوانده خواهند شد.

وی یکپارچه داد: برای اعزام نیروی کار‌های کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی گروه حج اطمینان حاصل شود که تعطیل قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات اجباری، پیگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر پاسخ وزارت حج عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور روادید آن‌ها هستیم. نیروی کار‌های اجرایی برای تعطیل قراردادهای اجباری کسب اطلاعات در مورد اسکان، بار، شرکت ها خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره همراه خود طرف‌های قرارداد به عربستان عازم خواهند شد.

پروازهای حج اجتناب کرده اند ۲۵ خرداد تحریک کردن می‌شود

رضایی همراه خود ردیابی به توافق‌های {انجام شده} همراه خود گروه هواپیمایی کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیمایی جمهوری اسلامی گفتن کرد: گذشته تاریخی تحریک کردن اعزام زائرین به عربستان ۱۵ ذیقعده برابر همراه خود ۲۵ خردادماه تصمیم گیری شده است. عملیات جابه‌جایی زائران در ۲۹ ذیحجه برابر همراه خود ۷ مردادماه به نوک می‌رسد. امیدواریم همراه خود همکاری تمام بخش‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های وابسته عملیات حج مطابق این سیستم ترتیب شده اجرایی شود.