استاندار کرمان اصلاح کرد


به گزارش مهر، دکتر محمد مهدی فداکار بلافاصله در مونتاژ هیئت مقامات شناخته شده به عنوان استاندار جدید کرمان در مقامات سیزدهم رأی اعتقاد گرفت.

استاندار کرمان سرانجام پس اجتناب کرده اند شایعات فراوان در مقامات سیزدهم اصلاح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی زینی وند جای شخصی را به حداقل یک استاندار محلی داد.

فداکار کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این معاون بهبود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها دانشکده آزاد اسلامی ملت بود، دارای اطلاعات بسیاری اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله مهمترین آنها می‌توان به معاونت اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی مقامات دهم، معاونت قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دانشکده پیام آفتاب ملت، معاونت دانشجویی زیبایی شناختی دانشکده علوم پزشکی کرمان، عضویت هیئت امنا چندین دانشکده، عضویت هیأت امنا مؤسسه نمایشگاه‌های زیبایی شناختی ایران، عضویت هیئت امنا بنیاد سینمایی فارابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد رودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست هیئت مدیره بنیاد در سراسر جهان زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری امام رضا (ع) ردیابی کرد.