استفاده اجتناب کرده اند امضای دیجیتال در موسسه مالی ها تسهیل شده است


موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای کلیه امکانات واسط خرس نظارت وسط اساس مقامات، شهادت دادن امضای دیجیتال را بپذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دارندگان این شهادت دادن های امضا شده ارائه دهندگان حاضر دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، در مورد لزوم بهبود ارائه دهندگان بانکداری خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق تاثیر استفاده اجتناب کرده اند شهادت دادن امضای دیجیتال در ملت، هیئت مدیره موسسه مالی در ۲۱ اسفندماه، 2014 افزایش ایمنی در صرافی. داده ها بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل امکان بکارگیری مشتریان سیستم بانکی پیش سوراخ بینی شده توسط شهادت دادن امضای دیجیتال. کلیه موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به استفاده اجتناب کرده اند شهادت دادن امضای صادره خرس نظارت وسط دولتی اساس هستند. علاوه بر این صدور شهادت دادن امضای دیجیتال توسط موسسه مالی ها تنها اجتناب کرده اند طریق وسط بی طرفانه مرکزی موسسه مالی مرکزی (توکن) امکان پذیر است.

{در این} راستا کلیه موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پذیرش شهادت دادن امضای دیجیتال برای کلیه امکانات واسط خرس نظارت وسط اساس دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان به دارندگان این گونه گواهینامه ها هستند. برای شهادت دادن امضای دیجیتال صادره اجتناب کرده اند موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی، این شهادت دادن امضا باید کاملاً توسط وسط مرکزی بی طرفانه (کد) صادر شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر