استقرار گروه 81 نظامی در آبهای آزاد


ناوگان 81 نیروی دریایی نظامی به آبهای دوردست سر خورد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، با پیگیری مناسب دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی، ناوگروه 81 این انرژی روز جمعه ابتدا قلمرو بندرعباس را {به سمت} آب های در اطراف انصراف کرد.

ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناو لجستیک پس اجتناب کرده اند اسکورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداحافظی با خانوار کارگران برای انجام ماموریت دریایی در آبهای در اطراف به طور قابل توجهی خلیج عدن {برای حفظ} چیز خوب در مورد ملت به راه افتادند. ملت به طور قابل توجهی سویه ها کشتیرانی.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر