اصل بلافاصله اخیر رئیس‌جمهور به تجهیزات‌ها


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در مونتاژ همین الان ستاد توافق مالی مقامات کدام ممکن است به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، راهکارهای جدیدی برای کشتی کارآمد همراه خود قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج کالاهای اساسی اجتناب کرده اند مرزهای ملت مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد.

رئیس جمهور تجهیزات‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی را موظف کرد به همان اندازه همراه خود فوریت، اقدامات اجباری برای جلوگیری خروج بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق کالاهای اساسی را اجتناب کرده اند ملت انجام دهند.

{در این} مونتاژ علاوه بر این همراه خود هدف ترتیب بازار، مدیریت قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند پرهزینه‌فروشی سریع شد به گروه تعزیرات حکومتی اختیارات بیشتری داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات های گرانفروشی بدتر کردن گردد به همان اندازه همراه خود کمک وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه حمایت اجتناب کرده اند تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن‌کننده اقدامات کارآمد‌تری برای کشتی همراه خود پرهزینه فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتکار موارد انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد همراه خود فوریت فرایند قانونی برای تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این سریع طی شود.

{در این} مونتاژ علاوه بر این وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت بازار رمز ارزها در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورمان حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادهایی را برای ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیت بازار رمز ارزها در موجود در مطرح کرد کدام ممکن است مقرر شد ستاد توافق مالی مقامات {در این} زمینه بازرسی های بیشتری انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت راهکار اجرایی انتخاب ها شخصی را مصوب تنبل.