اصولگرایان علیه یکدیگر؟ | پایگاه خبری تحلیلی عدالت


روزنامه الشرق نوشت: امام جمعه مشهد اخیرا در سخنان شخصی حدود وحی را خاص کرد. وی ذکر شد: افشای برادر انقلابی تان کدام ممکن است با شماست با این حال سلیقه های متفاوتی دارد، شخصی تحریف است 9 دلیل. تعبیر در خاص حقایق بیشتر مبتنی بر منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال در برابر این سمپاشی دشمن علیه ضدانقلاب در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعبیر است. شرط دوم، استمرار تعبیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوصله آن بالا نرود. اگر ارائه می دهیم توهین کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرأت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن ارائه می دهیم حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد عملیات روانی قرار گرفت، توقف نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب نشینی نکنید. با روی کار برخورد اصولگرایان در مقامات، مجلس، شوراهای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری، انتصاباتی تکمیل شد کدام ممکن است برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند اصولگرایان آن را دوست نداشتند. آنها هم دلایلی برای اعتراض به این ریختن ها دارند.

با این حال به نظر می رسد مانند است ضرر ریختن ها نیست، اما علاوه بر این اعتراض به آنهاست. آنچه علم الهدی اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان نقد داخل گروهی یاد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه نباید در فضای جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها مطرح شود، بجز متعلق به جناح تولید دیگری باشد. الگوی هایی اجتناب کرده اند این انتقادات را اجتناب کرده اند شبیه به اقدام مجلس یازدهم در انتصاب الزاری به ریاست دیوان محاسبات تبصره کرده ایم. نامه کوبنده ای کدام ممکن است الیاس نادران نوشته آن را تخلف اجتناب کرده اند قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شکایت به قوه قضاییه توضیح دادن کرده است. بعد از همه شکایت نادیده گرفته نمی شود! بخش 10 بازپرسی دادسرای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تهران اجتناب کرده اند کارمندان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش 4 بازپرسی دادسرای سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه پس اجتناب کرده اند شکایت به صورت جداگانه نادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر. معاونت یکی اجتناب کرده اند استان ها علیه رئیس دیوان محاسبات، 2 اتهام مهرداد پازارباش ممنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن آن پس اجتناب کرده اند ابلاغ به طرفین پرونده گفتن شد!

این توسعه اعتراضی بعد از همه یکپارچه داشت. به گزارش کیهان، فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند در اطراف زدن قوانین انتصاب زاکانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح وی {به سمت} شهردار تهران تا انتصاب استاندار جدید سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان. او اجتناب کرده اند منجمان اصولگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی رسانه ای سرشناس بود کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد او نوشت: «خواه یا نه تحت سلطه نجومی درد استان محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مظلوم سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را می فهمد؟!» دانشگاه خیابانی سرپرست سابق وزارتخانه شد. سکوت در روزی کدام ممکن است ولی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان بود کدام ممکن است در تیرماه 1400 117 میلیون تومان حقوق گرفت! کدام ممکن است راهی پیدا کند مشکلات افراد را درک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع مشکلات این سیستم داشته باشد.» انتقادات مشابهی به دبیرستان خیابانی استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان کسب اطلاعات در مورد مشاور جدید زاکانی وارد شد کدام ممکن است آگاه تبدیل می شود وی در بحث املاک نجومی مشارکت داشته است. انتصابات جدیدترین قالیباف در مجلس مدعیان زیادی در بین شخصی اصولگرایان داشت کدام ممکن است همگی رسانه ای شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی اشیا شکایت کردند.

محمد صالح مفتاح اجتناب کرده اند چهره های اصولگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعضای عالی حزب نزدیک به محمدباقر قالیباف پس اجتناب کرده اند انتصاب علی رضا زاکانی شناخته شده به عنوان شهردار پایتخت اجتناب کرده اند وزیر ملت به دیوان عدالت اجرایی شکایت کرد. وی ذکر شد: من می خواهم پیش بینی سخنان آقای محسنی را دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قوه قضائیه اراده می کنم کدام ممکن است در حرکت قوانین، بازگرداندن قوانین به کانال بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ارتقای مرحله قوه قضائیه راهی پیدا کند این پرونده را در هدف قانونی قرار دهد. اصل با خداوند متعال بصیر عبادت.» او ده سال پیش در توئیتی نوشت کدام ممکن است آقایان زاکانی، توکلی، دهقان، سرفری، نادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجابت به انتصاب سعید اعتراض کردند. مرتضوی شناخته شده به عنوان سرپرست مسئله تامین اجتماعی این گروه به دیوان عدالت اجرایی شکایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش تامین اجتماعی، دیوان آن را رد کرد. گلایه اجتناب کرده اند انتصاب آقای زاکانی حفاظت عامه است. امور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصابات اجرایی امور شخصی نیست کدام ممکن است متعلق به گروه کوچکی باشد کدام ممکن است راهی پیدا کند هر کاری بخواهد انجام دهد.

رفتار مسئولان باید بر مقدمه قوانین باشد. افراد حق دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آینده شخصی را مدیریت کنند. خواه یا نه می توانیم شخصی را انقلابی بدانیم با این حال به قوانین احترام نگذاریم؟ اگر حاکمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان به آن است احترام نمی گذارند چرا افراد به آن است احترام می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آن حرکت می کنند؟ مسئولان باید ظریف ترین اشخاص حقیقی برای رعایت قوانین حتی در عمیق باشند. منصفانه موضوع عمومی است کدام ممکن است ممکن است بحث مشارکت را قابل انجام تنبل. اگر حضور افراد در انتخابات آرام آرام به سطح حساسی می رسد، باید زمینه هایی کدام ممکن است حضور افراد را در پوشش کاهش می دهد، عاجل اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین زمینه های افراد اجتناب کرده اند جمله دیوان عدالت آسانسور شود. مهمترین نتیجه آسانسور نظم نهایی جذب می کند افراد در مخالفت با قوانین است کدام ممکن است در قوانین ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ قوانین اساسی آینه است.

انتهای پیام