اطلاعیه وزارت دانش درخصوص خبر منتسب به اتباع افغانستانی


تذکر به تخلیه برخی مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات علیه اتباع افغانستانی در وب‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما مبنی بر هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوبیا نسبت به اتباع مذکور در محله، با ادعای مستند بودن به گزارش‌های وزارت دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابلاً تخلیه مواردی درست مثل در دنیای آنلاین ما ملت افغانستان علیه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جمهوری اسلامی ایران، وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت دانش گفتن می‌نماید؛ تخلیه چنین مطالبی اجتناب کرده اند سوی این وزارت‌خانه صحت نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها در چارچوب امتحان شده‌های مذبوحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی دشمنان مشترک 2 ملّت ” ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان” برای تحمیل اختلاف میان کشورهای همسایه قلمرو غرب آسیا می‌باشد.
این اقدامات شکسته نشده شبیه به خطی است کدام ممکن است در موجود در ملت افغانستان نیز با انفجارهای زنجیره‌ای در مساجد شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار نمازگزاران روزه دار بی ضرر، قصد تحمیل نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر کشی {در میان} مسلمانان را دارد. لذا ضمن عرض آسایش صمیمانه به بازماندگان داغدار عملیات‌های تروریستی فعلی افغانستان مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی شفای عاجل برای زخمی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌دیدگان آن اقدامات ضدانسانی، تأکید می‌شود؛ هرگونه اطلاعات، اطلاعیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا مربوط به وزارت دانش اجتناب کرده اند طریق مکان واجا (www.vaja.ir) یا رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری‌های مناسب ملت چاپ شده می‌گردد.

وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی}