افزایشی در قیمت نان نداریم


به گزارش ایرنا اجتناب کرده اند استانداری تهران، حشمت اله عسگری در مونتاژ کارگروه آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان استان اظهار کرد: قیمت نان در سال جاری شبیه به مصوبه سال قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه افزایش قیمتی {در این} زمینه نداریم.

وی با تاکید بر نیاز بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اصولاً تجهیزات های نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی ذی ربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اتحادیه نانوایان افزود: هرگونه افزایش قیمت نان مبنای قانونی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

معاون مالی استاندار تهران شکسته نشده داد: گستره نظارت ها نباید مختص به روزهای خاصی باشد، چرا کدام ممکن است این موضوع باعث تعطیلی، کم فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سو استفاده متخلفین به طور قابل توجهی در ایام تعطیل ممکن است.

وی اجتناب کرده اند فرمانداران شهرستان ها خواست ضمن آسانسور گروه های گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی در بخش آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان نسبت به مدیریت این بخش حساسیت دوچندانی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره غله نیز با همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم اصولاً با فرمانداران نسبت به افزایش اختیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری های این بخش نهایت همکاری را به حرکت آورند.

معاون استاندار تهران با تاکید بر نیاز بازرسی های بهداشتی در مرحله خبازی ها ذکر شد: چرخه بازدید بهداشتی باید اجتناب کرده اند سیلوی ذخایر گندم، کارخانجات آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبازی ها به صورت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره ای با عمق اصولاً استمرار پیدا تدریجی.