افزایش انواع شهرهای کرونا بنفشبه گزارش گروه اجتماعی گروه نیوز، به نقل اجتناب کرده اند وسط روابط کلی وزارت بهداشت، انواع شهرهای کرونا اجتناب کرده اند 34 شهر به 55 شهر افزایش کشف شد.

شکسته نشده مطلب

بر ایده همین گزارش، انواع شهرهای نارنجی رنگ اجتناب کرده اند 69 شهر به 84 شهر رسیده است.

انواع شهرهای زرد نیز اجتناب کرده اند 291 شهر به 274 شهر کاهش یافته است است.

بر ایده این گزارش، انواع شهرهای آبی نیز اجتناب کرده اند 54 شهر به 35 شهر کاهش یافته است است.

انتهای پیام/