افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارمندان قطعی است


به گزارش فارس شورای اطلاع‌رسانی مقامات، گمانه‌زنی‌ها کسب اطلاعات در مورد احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارمندان را نادرست گفتن کرد.

شورای اطلاع‌رسانی مقامات ضمن تبریک روز کارمند گفتن کرد: انتخاب شورای برتر کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارمندان قطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمانه زنی ها کسب اطلاعات در مورد احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارمندان اشتباه است.

بر مقدمه این گزارش، مقامات قاطعانه اجتناب کرده اند سربازان جاده مقدم ساخت سراسری – هم کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کارفرمایان – حمایت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت کارمندان را جاده صورتی شخصی می‌داند.