افزایش 35 درصدی من گاز در آروبا را با ممنوعیت غرب بر آن ارزیابی کردم روسیه


بهگذرش تسنیم از نیکول از راچاتودی نفوذ بازار بورس لندن نشان میداد قیمت گاز طبیعی دار آروبا 35 درساد در گاز معاملات در رز دوشنبه افزایش یافت. نجرانی دار ماورد آردا گاز بهخاطیر تحریم حام اقدامی سخت علیه او میسکو پاساز لشکرکشی روسی با اکراینی عامل اصلی بالا رافتان برای گاز دار در قاره بوداست.

مرز روسیه 40 دسی، آردا، گاز، اروپا، را، براهد درد.

Gas der Aruba Bray Frosch der Mah Orel به ارزش 1454 دلار، dir hr hazar mtrm، rsedhast cube ارزش گذاری شد.

افزایش گاز، نقش بهبوحه، اقدامات حرام علیه روس ها، روس ها، روس ها، روس ها، روس ها، روس ها، روس ها، اوکراینی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، انگلیسی ها و … را ارزیابی کرد. چند کشور دگر بهدنبال.

شرکت نفت بریتانیا، رز، دوشنبه، با اعلان‌های خروج از شرکت رز نفت روسیه، در نوار راس سخت کرد.

تحلیل Granada Neft Negranand نوار یک قطره چکان بی نظم که در معرض گاز طبیعی روسیه در بازار جهانی شد کجاست.

درایپین، شرکت گازپروم روسیه، گاز بزرگترین سادارکاناندا در کاشور پرچم های کردستان معمول گاز خود را به عنوان جاده خط لولا یامال-اروپا که بخشی از آناز خاک اوکراین میامادریده صادر می کنند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر