افزایش 50 درصدی پروازهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش 20 درصدی فوتی‌های کرونا


به گزارش شبکه دا، دکتر عباس شرفین اظهار داشت: اجتناب کرده اند همه تجهیزات هایی کدام ممکن است شرایط را برای افراد فراهم کردند تا امسال 50 نسبت افزایش پروازهای نوروزی داشته باشند، با این حال 20 نسبت قربانیان کاهش یابد، تحسین می کنیم.

وی افزود: آموزش های شخص خاص در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها با مشکلاتی مواجه است با این حال باید با جدیت دنبال شود. انواع کشورهایی کدام ممکن است باقی مانده است مدارس از آنها موجود است کم است.

سخنگوی فرماندهی کل قوا در معامله کرونا اظهار داشت: در اطراف سوم واکسیناسیون با جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذاری بیشتری نسبت به در گذشته در جاری پیگیری است.

شرفین افزود: برای فروشندگان بلیت سینما، اجرای زنده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای (اثیری، ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی) کدام ممکن است اجتناب کرده اند رژیم ایران استعلام نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا دوست ندارم نتیجه استعلام حرکت نکنند، جریمه فکر تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر