افزایش 51 درصدی اجاره بهای قراردادهای تمدید شده


به گزارش تسنیم، شاخص قیمت اجاره بها واحدهای مسکونی در مناطق شهری زمستان سال قبلی 279.7 بوده کدام ممکن است نسبت به فصل در گذشته 6.4 سهم افزایش نماد می دهد.

{در این} فصل استان یزد با 8.6 سهم بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان با 1.5 سهم کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان های ملت به گزارش رساندند. تنظیم شاخص قیمت اجاره بهای مسکن در زمستان سال قبلی نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته (تورم سطح به سطح) 28.1 سهم بوده کدام ممکن است نماد دهنده افزایش 2.4 واحد درصدی نسبت به پاییز 1400 با 25.7 سهم است.

{در این} فصل بیشترین تورم سطح به سطح 40 سهم درمورد به استان لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین تورم سطح به سطح با 11.8 سهم درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان است. به عبارت تولید دیگری، در زمستان 1400 خانوارهای استان لرستان منطقی11.9 واحد سهم بعدی اجتناب کرده اند معمولی کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارهای استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان منطقی16.3 واحد سهم کمتر اجتناب کرده اند معمولی کشوری در بخش اجاره ارزش کرده‌اند. .

نرخ تورم اجاره بها در 4 فصل در گذشته اجتناب کرده اند زمستان 14 26.9 سهم بوده کدام ممکن است استان لرستان با 37.4 سهم بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان با 12.8 سهم کمترین نرخ تورم اجاره بها را به شخصی اختصاص داده اند. علاوه بر این در سه ماهه مذکور، معمولی افزایش ارزش اجاره برای تمامی خانوار هایی کدام ممکن است قراردادشان تمدید شده، 50.9 سهم {بوده است}.

به گزارش تسنیم، اوایل سال قبلی علی گدی، معاون مالی مسکن وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی با ردیابی به انتخاب ها ستاد سراسری کرونا برای حمایت اجتناب کرده اند مستاجران ذکر شد: صاحبان خانه املاک {به دلیل} تمدید خودکار {نمی توانند} تصمیم تخلیه بگیرند. اجتناب کرده اند طرف قرارداد {به دلیل} اینکه تعهدی به تخلیه منزل ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراجع قضایی تصمیم تخلیه صادر نخواهد شد.

آن را اشاره کردن کنید امسال نرخ افزایش اجاره بها در تهران 25 سهم، شهرها 20 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها 15 سهم است.، وی افزود: در صورتی کدام ممکن است مالک قصد مونتاژ یا کالا واحد مسکونی شخصی را داشته باشد یا برای فرزند شخصی کدام ممکن است تشکیل خانوار داده است احتمال دارد جمع کردن واحد مسکونی داشته باشد، علاوه بر این این امکان موجود است کدام ممکن است مستاجر چندین ماه اجاره بها را تیز کردن نکند. می توان تصمیم تخلیه را صادر کرد.»

مرکز آمار ایران، مرکز آمار ایران،

انتهای پیام/

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر