افزایش 60 درصدی تعرفه آنلاین خانگی


صادق عباسی شاهکوه در این سیستم رادیویی «ایران همانطور که صحبت می کنیم» دانستن درباره قیمت آنلاین خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلولی اظهار داشت: در قوانین بودجه سال 1400 مجلس، تغییری در قیمت‌ها تحمیل نشد کدام ممکن است اجازه افزایش قیمت‌ها داده نشود.

به گزارش ایسنا، وی با خاص اینکه در سال 1401 قیمت آنلاین خانگی 60 نسبت افزایش کشف شد، اظهار داشت: همراه با برخی اپراتورها کدام ممکن است حدود 50 نسبت تعرفه ها را افزایش دادند، سایر بخش ها اصلاح قیمتی نداشتند.

رئیس گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: اپراتورها تقاضا شخصی را {برای تغییر} تعرفه به گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی حاضر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت سازگار شدن با قوانین قیمت پیشنهادی قابل اعمال است در هر مورد دیگر با آن برخورد احتمالاً خواهد بود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر