افزایش 62 درصدی درآمد عملیاتی سیتا + تصویر


به گزارش روابط کلی سیمان تامین (سیتا)، بر مقدمه صورت های پولی حسابرسی شده این نمایندگی برای فاصله پولی منتهی به 29 آبان ماه 1400 نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته کدام ممکن است در سامانه کدال (سامانه مناسب) قرار دارد. . بورس اوراق بهادار) در گذشته تاریخی 15/12/1400. درآمد عملیاتی نمایندگی بالغ بر 62,172,660 میلیون ریال بوده کدام ممکن است برای مدت درست مثل سال در گذشته 38,405,333 میلیون ریال {بوده است}. این انبساط 62 درصدی حاصل کار 24 ساعته نیروی کار اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده بیمه سیمان {بوده است}.

علاوه بر این بر مقدمه صورت های پولی مذکور، درآمد خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل مبلغ 20 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 637 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 725 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 336 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 475 نفر بوده کدام ممکن است نسبت به سال قبلی 54 نسبت درآمد خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید 56 نسبت درآمد کل مرتفع است.


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر