افزایش 80 درصدی ازدحام در شهرهای زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطب های شمالی


به گزارش مهر، سردار تیمور حسینی جانشین فرماندهی انتظامی رافرالنگا ساعت 14 در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با جامعه خبر ذکر شد: تردد نوروزی در تمامی خیابان ها نسبت به سال قبلی 25 سهم افزایش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرهای زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی. هاب این افزایش به 80 سهم می رسد.

وی افزود: در جاری حاضر محور جنوب به شمال خیابان چالوس عالی طرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس {نمی تواند} اجتناب کرده اند مرزن آباد {به سمت} شمال حرکت تنبل.

حسینی ذکر شد: در واقع این محدودیت تا تعدادی از ساعت بلند مدت تا تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک‌سازی کل محور چالوس یکپارچه می تواند داشته باشد.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن اینکه در بحث بازدید کنندگان مشکلی نداریم با این حال آمار تصادفات هشدار دهنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون تنها در 4 روز ابتدایی نوروز 157 نفر اجتناب کرده اند هموطنان جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر