افشای «انقلابی»: اعضای مقامات رئیس جمهور را ناتوان اجتناب کرده اند درک تخصص می دانند


یکی اجتناب کرده اند فعالان سیاسی اصولگرای طیف موسوم به «انقلاب» گزارش داد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اعضای مقامات سیزدهم آقای ابراهیم رئیسی را شخص خاص می دانند کدام ممکن است «{نمی تواند} تخصص را درک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} گزینه ها خاصی بگیرد».

به گزارش پایگاه خبری عدالت، حجت الاسلام جلیل محبی می گوید: علاوه بر این عده ای اجتناب کرده اند نزدیکان رئیس جمهور کدام ممکن است اجتناب کرده اند اعضای بی نظیر ستاد انتخاباتی وی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قوه قضائیه نیز حضور داشتند، بقیه {افرادی که} به این ستاد پیوستند. گروه دولتی (در واقع تا جایی کدام ممکن است ممکن است همراه او صحبت می کنم رئیس مقامات محسوب تبدیل می شود) نمی توانید تخصص ای را درک کنید کدام ممکن است در آن خواهید کرد در موقعیت به انتخاب گیری از واقعی یا غول پیکر نیستید.

محبی کدام ممکن است سابقه تصدی سمت دبیری ستاد امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر را نیز در کارنامه شخصی دارد، افزود: دوستان ما در بهتر از حالت با لبخند تلخی مواجه می شوند کدام ممکن است «آقای رئیسی رو به افزایش است»!

محتوای متنی مناسب سخنان جلیل محبی کدام ممکن است در صفحه توئیتر این سرزنده سیاسی اصولگرا آشکار شده است:

عاشق جلیل
عاشق جلیل

تعدادی از ماه اجتناب کرده اند تشکیل مقامات آقای رئیسی می گذرد. کم کم می شد محبوبیت از واقعی تری اجتناب کرده اند این حکومت به بازو آورد.

در گذشته اجتناب کرده اند بازرسی انجام بخش های مالی، باکلاس، مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی، در مرحله یک، باید انجام رئیس مقامات را اجتناب کرده اند منظر بیرونی بازرسی کرد.

آقای رئیسی {در این} مدت نماد داده کدام ممکن است به مشاوران رسانه ای اهمیت می دهد کدام ممکن است در واقع مشاوران ماهر به تذکر نمی رسند. حاضر عبارات کلیدی برای سخنرانی های رئیس جمهور، زوایای دوربین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این بازو چیزی “مهم” است، با این حال “همه عامل نیست” منصفانه پست است، {آنها می گویند} آن یک است حاضر است. آقای رئیس جمهور مشهدی، ملاحظه ویژه ای به شخص خاص مثل مشهدی داشته باشید: یکی اجتناب کرده اند ساکنان آقای رئیس جمهور در جاری کنار هم قرار دادن سازی پیشنهادی به خانمی بود کدام ممکن است دوستش با مهربانی به او یادآوری می تدریجی کدام ممکن است وقتی زنگ در را می زند، پایین آیفون بگو، ممکن است آرزو. ممکن است نمی گویم. یه منظره آسان دل هم در پاسخ این است دوستش میگه: باشه میاد پوست میفهمه!!

رئیس جمهور باید این اختیار را داشته باشد کدام ممکن است بفهمد اگر مشاوری به او بگوید دوربین را روشن می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد به نیروی محرک می گویید اگر مناسب رانندگی نمی کنید ممکن است می روم پایین فرمان. او نباید گوش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداند کدام ممکن است گروه می فهمد کدام ممکن است این سیاه نمایی اجتناب کرده اند در اطراف اجتناب کرده اند رئیس جمهور است.

اکنون این رفتار به امور دولتی نیز کشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت گزینه ها وزرا، نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را خاص می تدریجی. به جز تعدادی از تن اجتناب کرده اند نزدیکان رئیس جمهور کدام ممکن است اجتناب کرده اند اعضای بی نظیر ستاد انتخاباتی وی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قوه قضائیه حضور داشتند، بقیه {افرادی که} به گروه مقامات پیوستند (در واقع چون آن است ممکن است با آنها صحبت کردم) بی کفایت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند کدام ممکن است آنها مهارت انتخاب گیری از واقعی یا غول پیکر را ندارند. دوستان ما در بهتر از حالت این بحث را با منصفانه لبخند تلخ مخلوط کردن می کنند کدام ممکن است «آقای رئیسی خوشایند تبدیل می شود!»

ما هم باید مخلوط شویم تا بحث کنیم تا متهم به ریختن آب به آسیاب اصلاحات نشویم…

انتهای پیام