اقدام تلافی جویانه روسیه علیه ژاپن


به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه روسیه همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه اجتناب کرده اند ریختن ۸ دیپلمات ژاپنی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است آنها نیاز دارند در گذشته اجتناب کرده اند ۱۰ مه، ناخوشایند روسیه را توقف کنند.
در ادعا این وزارتخانه آمده است: «طرف روسی آرزو کرد خروج ۸ دیپلمات ژاپنی تا ۱۰ مه شد».

پیش اجتناب کرده اند این وزارت خارجه روسیه اجتناب کرده اند ریختن ۳ دیپلمات اجتناب کرده اند سفارت نروژ در مسکو خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواست تا در اسرع وقت ناخوشایند روسیه را توقف کنند.