الزامات نمایندگی در نبرد اطلاعات


در سال 2020، ناتو 5 میدان نبرد با دشمنان آمریکا را ایجاد کرده است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند:
1- خشکی 2- هوا 3- اقیانوس 4- منطقه 5- فضای سایبری
اخیراً عالی قلمرو جدید به این 5 قلمرو اضافه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را “علم نبرد” می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی زیادی روی آن دارند.
به آگاه استراتژیست های ناتو، ذهن انسان میدان بی نظیر نبرد است. هیچ تیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید… {در این} زمینه {وجود ندارد}. اطلاعات، تحلیل ها، بررسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… چون گلوله واقعاً کار می کند. {آنها می گویند} ما باید روی بار معنایی هر عبارت ای کدام ممکن است با اعصاب، افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن حریف سروکار دارد کار کنیم.
متعاقباً، در اتاق نبرد آنها، آنچه در معرض خطر است «طراحی پیام» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن در بخش‌های سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ارتش است کدام ممکن است عملکرد بی نظیر را ایفا می‌تدریجی.
خداوند این نبرد را 14 قرن پیش در سوره حجرات در قرآن کریم پیش بینی کردن کرده است. اجتناب کرده اند این رو خطاب ایشان به مومنان 6 راهکار اساسی حاضر می دهد تا با بیرون سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیر {در این} نبرد شکست نخورند.
1. اجتناب کرده اند مدیریت محله فراتر نروید. (سلول های آیه 1)
2- صدای شخصی را بهتر اجتناب کرده اند صدای رئیس قرار ندهید. (سلول ها آیه 2)
3- اگر فاسق در مکان جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای شما ممکن است خبری آورد، آن را به سادگی نپذیرید (الحجرات: 6).
4- اگر بین مؤمنان اختلافی پیش به اینجا رسید، دعوا نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین آنها صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشتی برقرار کنید. (آیه 10 سلول)
5. گروهی اجتناب کرده اند ممکن است گروهی تولید دیگری را دلفریب نکنید (حجرات آیه 11).
6- اجتناب کرده اند متعدد اجتناب کرده اند شبهات بپرهیز، از برخی اجتناب کرده اند شبهات گناه است. در کار یکدیگر دخالت نکنید. کسب اطلاعات در مورد یکدیگر صحبت نکنید (حجرات آیه 12).
هرکس نمی شود در نبرد شناختی دشمن جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهد یا اسیر شود، باید این شش راهبرد الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبوی را از نزدیک دنبال تدریجی. برای هر کدام اجتناب کرده اند این روش رفع ها تن روایت اجتناب کرده اند معصوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیامبر اسلام (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) داریم. اگر اجتناب کرده اند آنها پیروی کنیم، اجازه نمی دهیم دشمن به در نظر گرفته شده ما باشد، انتخاب بگیرد، اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار ما را مدیریت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم کامپیوتری ما را مختل تدریجی.
جهاد تفسیر مورد تاکید مقام معظم مدیریت، ضدحمله از واقعی دشمن در «نبرد شناختی» است.
حتی دشمن هم {در این} بخش با استفاده اجتناب کرده اند دنیای آنلاین ما حرص می خورد. تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت «ذوق»، «ذوق»، «در نظر گرفته شده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خلق».
آنها مناطق نبرد را برای دفن حریف در سرزمین “شهوت”، “شهوت”، “خودخواهی”، “تعقیب توانایی”، “جاه طلبی”، “ترس” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “ترس” تصمیم گیری کردند.
{در این} وادی در جستجوی تحمیل فضایی هستند کدام ممکن است ملت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش را بترساند. مردمان به طور قابل توجهی نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها را زیر حصار «ترس» قرار دادند تا نبرد «روی حیله و تزویر» نکنند.
همین الان آمریکا در سومین نبرد ناخوشایند علیه ملت ایران در جستجوی تحمیل نزاعی است کدام ممکن است توانایی داشته باشد پرچم کشتی با استبداد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند مظلوم را اجتناب کرده اند بالا ملت ایران بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نطفه این نزاع اینگونه خاتمه می یابد:
دنبال کسانی باشید کدام ممکن است مدعی حمایت اجتناب کرده اند امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام هستند با این حال مدام به دوستی با دشمنان انقلاب می بالند.
در عین حال به اختلافات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی با دوستان انقلاب دامن بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار کلی را در محله دامن بزنند.
روایتی اجتناب کرده اند امام رضا (علیه السلام) در رسانه های شیعه موجود است کدام ممکن است می فرماید: کسانی هستند کدام ممکن است گاهی وقت ما را اهل بیت می دانند، با این حال در نزاع با شیعه اجتناب کرده اند دجال بدترند. اجتناب کرده اند امام (علیه السلام) پرسیدند اینها چه کسانی هستند؟ امام علیه السلام می فرمایند: اینان دوستان دشمنان ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان ما با دوستان ما هستند، فضایی تحمیل می کنند کدام ممکن است حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل در هم آمیخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافق شناخته نمی شوند.
اکنون در دنیای آنلاین ما در میانه این نبرد هستیم. این در حالی است کدام ممکن است مجلس در جستجوی «قالب حفاظتی» برای ایجاد این نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نیز ارتباط شخصی را با این «طراح» پیدا می تدریجی. امیدواریم نتیجه این امتحان شده‌ها، مقامات، مجلس، قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را در بحبوحه این «قالب حفاظتی» به درک درستی اجتناب کرده اند الزامات نمایندگی در نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه سوق دهد. . در از قلعه شخصی در مخالفت با افرادی که وسوسه آنها شدیدتر اجتناب کرده اند دجال است. منافقین در جاده مقدم نظامی شدیدتر اجتناب کرده اند دجال این سیستم ریزی می کنند. در اوایل انقلاب 17000 نفر اجتناب کرده اند مردمان بیگناه ایران کدام ممکن است به شهدای تروریسم معروف بودند را حمام خون کردند. منافقین بهتر از الگوی دوستی با دشمنان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی با دوستان انقلاب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سیاه ترین روزهای حزب بعث عراق علیه ملت ایران در زمان صدام خیانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت کردند.
منافقین تکنیک دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند; برای «کفر» باید اجتناب کرده اند وادی «خیانت» تحویل داد. این تکنیک “اعلامی” نیست، “ممکن” است!
مقام معظم مدیریت در دیدار با مسئولان نظام، خطرات «غرور»، «عقب کشیدن»، «فانتاسم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تکبر» را به آنان گوشزد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا دعوت کردند.
فرمودند: استقامت یعنی تخلیه نشدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان نرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا مواظب اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات دشمن است.
این هشدارها حاکی اجتناب کرده اند حضور قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب در میدان های «نبرد» است.
مقام معظم مدیریت علاوه بر این در اولین سخنرانی شخصی در سال جاری به نکته مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمودند: «گاهی می بینیم کدام ممکن است بین آحاد ملت یا برخی اجتناب کرده اند مسئولان با یکدیگر یا بین مسئولان با آحاد ملت نبرد هایی موجود است کدام ممکن است بیشتر اوقات این ها پوچ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخاسته اجتناب کرده اند اوهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوهام هستند.» برخی پارسا نیستند.
بخشی اجتناب کرده اند نبرد کدام ممکن است با «توهمات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «توهمات» در کنار است، شبیه به محصول دشمنان در بخش «علم نبرد» است. کافی است با در نظر گرفته شده سیاسی این بخش را توقف کنیم. خروج اجتناب کرده اند این بخش در نتیجه حق ورود به بخش ساخت «توانایی سراسری» تبدیل می شود. اقتدار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان سراسری موضوع فوق العاده مهمی است کدام ممکن است مدیریت در دیدار با خبرگان در 1400 روز قبل خطاب به نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه را دعوت کردند.
باید به مولفه های ساخت «توانایی سراسری» در نظر گرفته شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه {در این} وادی سهیم باشند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر