امام جمعه بهشهر: مخالفان پتروشیمی میانکالا خائن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین مدیریت هستند


سید ابراهیم رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسنی اژه ای اصل لغو پتروشیمی را صادر کرده بودند.

به گزارش آفتاب : حجت الاسلام سید عربعلی جباری امام جمعه بهشهر در خطبه های نماز جمعه این شهر با انتقاد اجتناب کرده اند مخالفان احداث ماموریت پتروشیمی میانکلا اظهار داشت: مخالفان پتروشیمی میانکلا خائنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان مدیریت هستند. همه ملت ها به این ماموریت امیدوار هستند. مخالفان کلام، با این حال سؤال اجتناب کرده اند مسلمانان امام خامنه ای. خواهید کرد کور هستید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هیچ عامل نمی ترسیم حتی وقتی خواستن داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تهران برویم، پتروشیمی حق بدون هیچ ملاحظه ای ماست.

پایین ادعای غیرمعمول حامیان مونتاژ پتروشیمی وی چیست؟

در همین اتصال خبرگزاری تسنیم در گزارشی اجتناب کرده اند پایین صحنه راه اندازی پتروشیمی مینکالا خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: با این اوصاف هدف اصرار حامیان این ساختار بر اجرای آن چیست؟!

تاکید ماموریت پتروشیمی میانکاله بر شکسته نشده مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز حتی در گذشته اجتناب کرده اند گفتن تذکر دادستان کل ملت مبنی بر اینکه گروه تنظیم زیست {به دلیل} پارادوکس در ماموریت، هرگونه عملیات پیش بررسی ای را ممنوع کرده است.

در نامه ای کدام ممکن است «مسعود علیخانی» معاون امور بشردوستانه گروه تنظیم زیست به مدیرعامل پتروشیمی امیرآباد در گذشته تاریخی 17/1/1300 شمسی کشتی کرده، 4 پارادوکس با توجه به این ماموریت مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید شده است کدام ممکن است عملیات اجرایی انجام نخواهد شد. تا زمان صدور مجوز زیست محیطی اجتناب کرده اند آن جلوگیری شود.

در محتوای متنی این پیام به پارادوکس زیر ردیابی شده است:

1. تعیین مقدار قابلیت زیست محیطی بدست آوردن واحدهای پتروشیمی، آب شیرین کن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های بعدی.

2. تجزیه و تحلیل عواقب تجمعی نمک‌زدایی آب بر مناطق خرس مدیریت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم دریایی

3. تجزیه و تحلیل کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب آلاینده های گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پساب های تجاری حاصل اجتناب کرده اند معنی بر ایده مستندات فنی ماموریت (تعیین مقدار عواقب زیست محیطی)

4. این سیستم نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت محیطی صحیح را حاضر دهید

اجباری به اشاره کردن است صدور مجوزهای زیست محیطی منوط به نتایج تحقیق فوق الذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل آنها در کمیته تعیین مقدار گروه می باشد. علاوه بر این بر لزوم پرهیز اجتناب کرده اند هرگونه معنی اجرایی در گذشته اجتناب کرده اند انجام تحقیق تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مجوزهای زیست محیطی تاکید شد. “

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برخلاف نامه ممنوعیت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز تا انجام تحقیق، طبق صورتجلسه 18 بهمن ماه 1380 با حضور نمایندگان گروه تنظیم زیست، vp مجلس شورای اسلامی. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان ماموریت پتروشیمی میانکاله خاص شدند کدام ممکن است حاضران در مونتاژ اجازه دادند تا الگو مونتاژ پتروشیمی با شکسته نشده تحقیق زیست محیطی این ماموریت تحریک کردن شود.

در جاری حاضر متولیان مونتاژ پتروشیمی در 5 کیلومتری میانکاله برای شکسته نشده مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به این اصل کار مراجعه می کنند در حالی کدام ممکن است گذشته تاریخی برگزاری این مونتاژ 1400 بهمن ماه است با این حال در نامه ای هرگونه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را تا نوک تحقیق ممنوع کرده اند. درمورد به 17 آوریل 1401.

{در این} مورد صورتجلسه به رئوس مطالب زیر است:

1. طبق گفتن گروه تنظیم زیست، اختصاص پایین، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی به پتروشیمی ها مانعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز اولین صادر تبدیل می شود.

2. پس اجتناب کرده اند تملک پایین، همزمان با تحریک کردن سطوح مونتاژ پتروشیمی، عمیق بررسی توصیه تنظیم زیستی ماموریت برای اطمینان از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر به گروه تنظیم زیست حاضر شود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری غلامرضا شریعتی مشاور مردمان بهشهر در مجلس شورای اسلامی {در این} باره اظهار داشت: در سومین مونتاژ تجزیه و تحلیل مجوزهای زیست محیطی ماموریت پتروشیمی حوالی مینکالا در گذشته تاریخی 17/7/1300 ه. ماموریت صدور مجوز آخرین به معاونت دارایی ها انسانی در گروه را تایید کرد.

اجباری به اشاره کردن است پیگیری خبرنگار «حمید جلالوندی» مدیرکل محل کار تعیین مقدار زیست محیطی گروه تنظیم زیست در خصوص اظهارات مشاور بهشهر بی نتیجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ صحیحی در خصوص این پارادوکس اخذ نشده است.