امتحان شده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها برای تحمیل اختلاف بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای محیط خلیج فارس


حسن هانی زاده در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است بسیار قدرتمند میل های مقامات سیزدهم در زمینه کار با هم همراه خود کشورهای جهان اجتناب کرده اند جمله کشورهای عربی خلیج فارس در سال جاری چیست؟ وی اظهار داشت: مقامات سیزدهم پوشش خارجی جهان ای شخصی را بر مبنای کار با هم همه جانبه همراه خود کشورهای همسایه به طور قابل توجهی کشورهای عربی خلیج فارس قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این پوشش این سیستم ریزی کرد.

وی همراه خود دقیق اینکه مقامات سیزدهم در تعدادی از ماه قبلی علیرغم وجود برخی اختلافات سعی کرده کار با هم سازنده ای همراه خود شش ملت شورای همکاری خلیج فارس داشته باشد، افزود: {در این} راستا در روابط همراه خود کشورهایی مشابه با قطر، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کشورهای عربی محیط خلیج فارس، عمان ردیابی کرد کدام ممکن است موفقیت‌های خوبی {در این} زمینه موجود است به‌طور نسبی، امتحان شده‌هایی برای توسعه این روابط به‌ویژه با توجه به قطر صورت گرفته است کدام ممکن است طی آن شاهد تبادلات از حداکثر افسران 2 ملت بودیم.

هانی زاده همراه خود ردیابی به اینکه برخی عناصر خارجی اجتناب کرده اند مهمترین سبدها رشد روابط ایران همراه خود کشورهای عربی خلیج فارس هستند، خاطرنشان کرد: آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی در امتحان شده هستند به همان اندازه بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ملت شورای همکاری خلیج فارس سوراخ تحمیل کنند. امتحان شده برای خیلی کردن این ملت ها اجتناب کرده اند ایران همراه خود توسعه پوشش ایران هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلقین به آنها کدام ممکن است ایران دشمن اولیه آنهاست.

وی همراه خود دقیق اینکه این مداخلات به همان اندازه حدودی در روابط ایران همراه خود شش ملت محیط خلیج فارس کارآمد {بوده است}، اظهار داشت: ایران نیز اقداماتی را برای تجویز این پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تعاملات شخصی همراه خود این ملت ها انجام داده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها می توان به 4 در اطراف اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ردیابی کرد. عربستان این ملت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند کشورهای عربی خلیج فارس همراه خود مذاکره همراه خود عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده {برای عادی} سازی روابط همراه خود ریاض، امتحان شده کرد اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد اسرائیل در جهان بکاهد.

وی اظهار داشت: در مجموع مقامات سیزدهم در پیشبرد پوشش جهان ای شخصی به همان اندازه حدودی سودآور {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پوشش باید در سال جاری همراه خود جدیت بیشتری دنبال شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر