امروز در جوانرود چه گذشت؟امروز حوالی ظهر عناصری با هدف تصرف ناحیه مقاومت سپاه و تیپ های نیروی زمینی سپاه در جوانرود که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، حمله کردند. این حمله در ابتدا با پرتاب سنگ شروع می شود، اما با افزایش خشونت، تیراندازی و شورش ها حمله می کنند تا درگیری آتش را بگیرند.