امکانات کسب روسیه کنجکاوی مند به افتتاح فروشگاه برای برندهای ایرانی هستند


خبرگزاری مناسب ایرنا به نقل اجتناب کرده اند اولگ وویچوفسکی ادعا کرد: شورای وسط کسب روسیه (RSTC) کنجکاوی مند به افتتاح فروشگاه های برندهای فروشگاه لباس ایرانی برای پرکردن پوچی بازار پس اجتناب کرده اند خروج نمایندگی های غربی است. همراه خود ملاحظه به خواستن به رفع بسیار زیاد اجتناب کرده اند مشکلات سازمانی، این امر ممکن است ظرف سه سال {اتفاق بیفتد}.

سرویس مطبوعاتی RSTC در خصوص نتایج فعلی دیدار همراه خود نمایندگان تجاری ایران در سفارت ایران در روسیه نوشت: روسیه کنجکاوی مند به افتتاح فروشگاه های کنار هم قرار دادن برای تولیدکنندگان ایرانی است، با این حال یکسری امتیازات موجود است کدام ممکن است خواستن است. {در این} تکنیک رفع شود، متعاقباً امسال بعید است.برندهای ایرانی می توانند متفاوت نمایندگی های غربی تخلیه شده شوند.

اولگ وویچوفسکی، موسس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله شورای وسط کسب روسیه اظهار داشت: پیش بینی {می رود} همکاری همراه خود تولیدکنندگان ایرانی همراه خود افتتاح حداقل 30 فروشگاه خرده فروشی در روسیه هر دو گنجاندن برندهای ایرانی در زنجیره های لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفش فعلی تحریک کردن شود. RSTC). ).

وی در راستای راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای روسیه نیازمند تا حد زیادی تولیدکنندگان کشورمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای ایجاد قیمت موارد رفع ضرر لجستیکی حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است بهتر از انتخاب اینجا است. “آهسته”.” لحن هایی کدام ممکن است تا حد زیادی اندازه می کشد تنبل هستند. با این حال ارزش کمتری دارند.

سرویس مطبوعاتی شورای وسط کسب روسیه خاطرنشان کرد کدام ممکن است “به همان اندازه روزی کدام ممکن است امتیازات تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ضمانت به خوانایی رفع نشود، هیچ تضمینی {وجود ندارد} کدام ممکن است تولیدکنندگان بتوانند کالاهای شخصی را در محدوده قیمتی شناخته شده برای مشتریان روسی قرار دهند.”

به گزارش سرویس مطبوعاتی RSTC، فروشگاه‌های روسی نیز کنار هم قرار دادن حاضر محصولات شخصی در بازارهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران هستند، با این حال با توجه به اینکه شخصی تولیدکنندگان برای تحمیل بخش‌های بومی همراه خود محل کار اجرایی شخصی، روی برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی سرمایه‌گذاری کنند.

بر مقدمه این گزارش، نمایندگان بازار روسیه همراه خود بسیار زیاد اجتناب کرده اند محصولات ایرانی اجتناب کرده اند جمله فروشگاه لباس، کفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف چرم در کلاس های قیمتی مختلف شناخته شده شدند. نمایندگی کنندگان علاوه بر این دانستن درباره بازدید صاحبان امکانات کسب روسی به ایران برای آشنایی همراه خود محصولات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات کسب همراه خود مختلط اجتناب کرده اند اجناس برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر