امکان صادرات 300 میلیارد دلاری به کشورهای جهان با بردن بروکراسی های اجرایی


یحیی آل اسحاق در ذکر شد وگو با خبرنگار فارس، کسب اطلاعات در مورد وضعیت خرید و فروش خارجی ملت در سال 1400 ذکر شد: بر ایده آمار ادعا شده انبساط خرید و فروش خارجی ما فوق العاده محسوس است با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است خرید و فروش خارجی ملت خرید و فروش» باقی مانده است جایگاه شخصی را پیدا نکرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم همه تغییراتی کدام ممکن است در تعدادی از ماه قبلی دیده‌ایم، با وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت بی نظیر شخصی شکاف زیادی دارد.

این کارشناس مالی افزود: این موضوع نیز ناشی اجتناب کرده اند طرز در نظر گرفتن، رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک است کدام ممکن است خرید و فروش خارجی باقی مانده است جایگاه شخصی را در سیستم انتخاب‌گیری پیدا نکرده است، در حالی کدام ممکن است مورد توجه قرار گرفت عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتباهی به خرید و فروش خارجی موجود است کدام ممکن است خرید و فروش خارجی را نگه می‌دارد. افکار.» شناخته شده به عنوان کار غیرمولد شناخته تبدیل می شود.

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایمنی ما در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ارتباط تنگاتنگی با خرید و فروش خارجی ما دارد، ذکر شد: ابزاری کدام ممکن است ما در مبارزه با کشورهای مختلف استفاده می کنیم، ابزارهای مالی قابل مقایسه با تحریم، تعطیل سوئیفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد است. واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات.» ملت ها، با این حال باقی مانده است نمی پذیریم کدام ممکن است اتصال مستقیمی بین خرید و فروش، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی رشد وجود داشته باشد.

اسحاق ذکر شد: مقامات سیزدهم اقداماتی را برای رشد خرید و فروش خارجی انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین قدم بخشی از به گروه همکاری شانگهای است کدام ممکن است فوق العاده ضروری است. در واقع در حالی کدام ممکن است باقی مانده است اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهید خاصی صورت نگرفته، رویکرد درستی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری دسترس در بازار 500 میلیارد دلاری برای ما فراهم کرده است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن استفاده کنیم.

رئیس جمهور علاوه بر این در تمامی مذاکرات بر رشد روابط تجاری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد روابط تجاری جهان ای در میل قرار دارد کدام ممکن است موضوع فوق العاده مهمی است.

اسحاق ذکر شد: در سفرهای فعلی وزیر صمت شاهد امضای تفاهم نامه هایی برای افزایش وضعیت بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکراتی برای افزایش همکاری ها با عراق، ارمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان به پایان رسید کدام ممکن است خوش بینانه تعیین مقدار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار مثبتی می تواند داشته باشد.

وی با ردیابی به خرید و فروش 1.2 تریلیون دلاری 15 ملت همسایه، ذکر شد: حداقل 300 میلیارد دلار اجتناب کرده اند این خرید و فروش را می توانیم داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چقدر بتوانیم مشکلات را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروکراسی را کاهش دهیم، می توان بیش اجتناب کرده اند 300 دلار صادرات جهان ای داشت. در جاری افزایش.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر