امکان گنجاندن واکسن پنوموکوک و روتاویروس در برنامه ملی واکسیناسیون از سال 1402



رئیس اداره بیماری های کنترل شده با واکسن وزارت بهداشت از احتمال گنجاندن دو واکسن پنوموکوک و روتاویروس در برنامه کشوری واکسیناسیون از سال آینده خبر داد و گفت: تلاش می کنیم وام در سال جاری تامین شود. بودجه سال آینده برای واردات این واکسن ها در همان زمان است.” می‌توانیم به تولید داخلی این دو واکسن دست پیدا کنیم تا به برنامه واکسیناسیون کودکان زیر یک سال اضافه شود.