امیرعبداللهیان: ما به حقوق بشر پایبند هستیم، اما اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیموزیر امور خارجه با اعلام اینکه ما به حقوق بشر پایبند هستیم اما اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم، گفت: رژیم برلین سال هاست که با تحریم های غیرانسانی خود نقض گسترده حقوق بشر انجام می دهد و اکنون نیز ریاکارانه از انسان ها سوء استفاده می کند. مکانیسم های حقوق.”