اهمیت مالی بدهی خارجی ایران چیست؟


عباس معمری نژاد در ذکر شد وگو با خبرنگار فارس، کسب اطلاعات در مورد میزان بدهی خارجی ایران نسبت به ساخت ناخالص خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه این بدهی برای ملت ضرر محسوب تبدیل می شود، گفت: تسهیلات دریافتی اجتناب کرده اند نهادهای در سراسر جهان بالغ بر 8.4 میلیارد دلار بدهی خارجی در ایران است. کدام دلار 2.1 میلیارد بدهی مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6.37 میلیارد دلار بدهی میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده. متعاقباً آنچه حیاتی است سررسید بدهی های مختصر مدت است کدام ممکن است در ایران 2 میلیارد دلار اصولاً نیست.

وی افزود: نکته دوم اینجا است کدام ممکن است رقم بدهی خارجی {به خودی خود} بدون در نظر گرفتن اما علاوه بر این نسبت بدهی خارجی به ساخت ناخالص خانه حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران 2 نسبت است کدام ممکن است نسبت به سایر ملت ها فوق العاده زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هستیم. جدول کشورهای دارای بدهی خارجی در رتبه هفتم، کمترین بدهی خارجی را در این کره خاکی داریم.

وی ذکر شد: نسبت بدهی خارجی به ساخت ناخالص خانه در آمریکا 143 نسبت است، یعنی 30 تریلیون دلار بدهی خارجی به بیست تریلیون دلار در ساخت خانه حدود 143 نسبت یعنی سرانه در آمریکا است. ” درک اقتصاد دانشکده بدهی خارجی 60 هزار دلار. در چین این رقم 54 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شهروند زبان چینی منطقی1200 دلار بدهی خارجی دارد. بهترین نسبت بدهی خارجی ژاپن به ساخت ناخالص خانه 276 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهترین بدهکار در این کره خاکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولبدهی آن 28000 دلار به ازای هر بدهی ژاپنی است.

وی ذکر شد: نسبت بدهی خارجی به ساخت ناخالص خانه در آلمان 88 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولبدهی خارجی برای هر آلمانی 65 هزار دلار است. در بریتانیا 114 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولبدهی خارجی به ازای هر شهروند بریتانیایی 127000 دلار است. در فرانسه نسبت بدهی خارجی به ساخت ناخالص خانه 121 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی خارجی هر شهروند فرانسوی 87000 دلار است. در ترکیه این نسبت 53 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شهروند ترکیه 5500 دلار بدهی خارجی دارد. در ایران کدام ممکن است 2 میلیارد دلار بدهی خارجی مختصر مدت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت بدهی خارجی به ساخت ناخالص خانه 2 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت ها در ایران با کشورهای تولید دیگری ارزیابی شود، هر ایرانی کمتر اجتناب کرده اند 100 دلار بدهی خارجی دارد. ما در قعر هفتمین ملت هستیم.

میمار نژاد، رئیس کل سابق گمرک ایران نیز تاکید کرد کدام ممکن است باید بدانیم ذخایر ارزی ملت نسبت به بدهی خارجی چقدر است. بر مقدمه داده ها به بازو آمده، ذخایر ارزی ایران چندین برابر بدهی خارجی . متعاقباً مشکلی برای بازپرداخت بدهی خارجی نداریم.

این درک اقتصاد خاطرنشان کرد: کمیت خرید و فروش خارجی نفت در ملت سالانه 100 میلیارد دلار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش بدهی های 8.4 میلیارد دلاری رکوردی نیست. در حالی کدام ممکن است ذخایر ارزی روسیه 570 میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های خارجی آن 480 میلیارد دلار است، با این حال در ملت ما خوشبختانه ذخایر ارزی چندین برابر بیش اجتناب کرده اند 8 میلیارد دلار بدهی خارجی است.

این کارشناس مالی ذکر شد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است بدهی های خارجی ایران در مقابل با ساخت ناخالص خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر ارزی بیش از حد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خارجی ها موضوع مهمی نیست کدام ممکن است درگیر آن باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است مقام معظم مدیریت فرمودند، در حالی کدام ممکن است اقتصاد ملت هستیم. بیست اقتصاد غول پیکر جهان، با بدهی خارجی 8 میلیارد دلار در صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از دو نسبت ساخت ناخالص خانه نیست.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون سابق بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر اقتصاد ذکر شد: نباید فراموش کرد کدام ممکن است اگر مجازات ما نبود اصولاً بدهی های خارجی شخصی را صنوبر می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند این پول بدهی سررسید شده است. به تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها تغییر فارکس.»

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر