اوکراین Aina Crossed – تکرار تاریخ


بازدید از آمریکا و روسیه، دار زمین، اوکراین، تا انگای کار، با ورود منظم روسی، با خاک اوکراین، شدت آن. جدی جای آمریکا و اروپاست و اروپا جغرافیای ناتو با سیمت مرزای روسیه موتور جونگ بوده و یا قدرت طالبی و جاه طالبی پوتین و جهت آن یک قطبی است. جهت فضای قطبی است.

گروه، نظرات او، اسناد اکراین که از ایران و کوسرایی گذشت.امروز نادیده غرفات.

رو به گرو دگره محکوم اردن لشکرکشی روس را با میانجیگری ایران خسترند و با کنایه محکوم کردان را در نتیجه سکونت شادان ایران می دانستن.

گالب درست مثل جایی که دولت تکون را متهم به گرفتن طرح‌های ایدئولوژیک و نسگر با مزایای می‌کرده و می‌کنند می‌کند و آکنون در آن جنبش دنبال از سیاست سیاست خارجی است که من برای گرفتن طرحم هدایت کردم.

پیام مسلمان به دلیل فاکتورهای پر و موتورش خالی است آقازگر یونگ که نتیجه لشکرکشی روس با اوکراین است عملیات هست به نام روز و ماه است دگور یعنی سفارشی در نوع خود است به کمک خاک کشور دیگر. همچنین قدرت این دنیا با هرکجا به عنوان فایده پس خطر بزرگتر است و آه منفعت به نظر من می توان تصور کرد بشند تراجنسیتی می کنند و خاوند کرد و چه می کند. یعنی متفاوت از ایده های فانتزی و سانتیمانتال، دیپلمات، نظم؟

جای ایران اینجا بد است و نتیجه آن جهاد و جیانگ و پیروزی یا پیروز است. ، غنچه، اروپا و آمریکا نز، عنوان دو موتور اصیل، بریشان اتم، یعنی اهمیت نخواهد داش که چه بر سر مالت اوکراین آدمد و خواد!

نوارهای امروز اوکراین به نام های می داد، زمانی که کوچوری، بحر دلیل (محل های سوق الجیشی، منابع زرزمینی، روزمینی و…) ارسا منازایی و زرزمای قدرت های جهان تصمیم گیرید و دور به وضوح قابل مشاهده است. استقلال در مقابل استقلال، فیاض علیاز، فیاض عواملی که تصمیم به انتخاب بهترین ها می گیرند و ثالثاً آتیکا و آمیداش با انتخاب دگران خوباد نمی آیند و قول حفاظت از degrane être, şınşeğı می دهند. , ın zorazmay , dar zamin , ann koşoor , şır , Shahad , Shehâd , Shehâd , Shanne , Shaner , Sann Sargardan Khawahand Shad and Saran Ann Kashur beha Jay Tekkeh Barr , کوک شده توسط High Qudrat و Mardam Shan Rahi , دروزی متحد را فراخواند. و تنها گشتن امروز نخوهند دشت.

تاریخچه گذر کنیم: احوال امروز اکراین و دیروز ایران جنگ جهانی فصول اول میچود زورزمایی قدرت یک رز دنیا به درگیری و جنگ منجر میچود ایران مدیا بی طرفی. میسیگی شمال استانبول در جنوب بهبهه به حضور نروهای دیشمانان شان در خاک ایران کاشور عزیزمان رأس عشقال مکانند چاه گنایت و مظلومیت ها بر مردم روا ندشتند و چاه هموتنی ک. جان عزیزشان، رائز، دات دهده دامن، صالح، کاشور و مردم را نگرافت (قهتی بزرگ، عواقب غلاف) و میان دولت مرکزی تنها هنری ک دشت، ددار با سفری کاشورهای، عشقالگر، عریضه، ناتوانی. ، و عشق!

آخر اینکه از عهده عشقالگری را نظیفرفتند و مردم ایران پنه و تنها رنگ ها و بدبختی های را تا سالها بر کرند فراترند.

چهار دهها پس از;
جنگ جهانی دووم کجاست کرک دوباره تکریر شد. در دو سوی ایران امور شمال و جنوب هستند و مصیبت است و مصیبت است و مصیبت است و بدبختی و سوکتها به نظر مردم است و در کشور سافاری. به عنوان کوشر!
گزینه دیگر این است که سوال بپرسید عشقالگری بدون مسئولیت عواقب کار عشقالگران کاشور را ترک کرندند.

ویدیوهای ایمروز، اوکراین، می دهد، دنیا هیمان، دنیا دارایی و قانون حاکم آن هامان یک قانون است!

شروط امروز ایران با خوبی نشان، مه داد، به عنوان ادعای جمهوریت، اسلامی، حقانیت استقلال سیاسی، حمزمان، حفظ و گسترش بعاء، دارای قدرت بالا (مشکی، هستایی و مناطق) و تأیید است. از عدم حمله و تبعیت از غربی، نام بردن از آن، اما نه برای آن، عقلانی، منطقی و تجربی.

اکراین آگر آینا گذشت باشک هست، بری دگران آست بری ایران عزیز، اندازه تکرار تاریخ لانه چقدر است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر