“اپل” متهم به انحصار درخدمات شد


به گزارش ایرن به نقل اجتناب کرده اند یورو نیوز، مارگرت وستاگر، کمیسر اروپا در بخش تطبیق همراه خود عصر دیجیتال، همراه خود قرائت ادعا کمیسیون اروپا در بروکسل، تاکید کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر کمیسیون، سازنده گوشی‌های تلفن در کنار آیفون همراه خود ممانعت اجتناب کرده اند کارکرد بسترهای اینترنت رقبای شخصی بر روی این گوشی‌ها بر بازار جیب ها‌های سلول مسلط شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مکان شخصی سوء استفاده می‌تدریجی.

کمیسیون اروپا کدام ممکن است تحقیقات شخصی را با توجه به سرویس تیز کردن اپل پی اجتناب کرده اند ژوئن ۲۰۲۰ تحریک کردن کرده بود، روز دوشنبه، به طور مناسب اجتناب کرده اند قالب شکایت شخصی علیه غول دیجیتال آمریکایی خبر داد.

در واقع نمایندگی اپل همراه خود تخلیه ادعا‌ای ادعا کرد کدام ممکن است اپل پی تنها یکی اجتناب کرده اند انتخاب‌های متعددی است کدام ممکن است برای انجام تیز کردن‌های با بیرون تصمیم در اختیار اتحادیه اروپا‌ها قرار دارد. این نمایندگی همراه خود تاکید بر حضور تهاجمی دسترس در بازار اتحادیه اروپا اجتناب کرده اند شکسته نشده همکاری همراه خود کمیسیون اروپا برای تعمیر اولویت‌های فعلی خبر داد.

در صورتی کدام ممکن است در جریان معامله با به شکایت کمیسیون اروپا، نمایندگی اپل خطاکار شناخته شود، این نمایندگی ملزم احتمالاً وجود خواهد داشت کدام ممکن است هر دو سیستم تیز کردن طراحی شده شخصی را اصلاح تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو جریمه‌ای را کدام ممکن است می‌تواند به همان اندازه ۱۰ نسبت ورود به پولی سالانه اجتناب کرده اند محل حاضر این خدمت تصمیم گیری شود، تیز کردن تدریجی.