اگر روسیه ورشکست شود، دشواری زمان است


به گزارش ایسنا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا معتقد است کدام ممکن است تحریم های غرب بیشتر و بیشتر ای اقتصاد روسیه را تضعیف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی آن ساده منصفانه موضوع زمان است.

وان روز یکشنبه به BILD am Sonntag اظهار داشت: «تحریم های هفتگی تأثیر عمیق تری بر اقتصاد روسیه می گذارد. صادرات کالا به روسیه 70 نسبت کاهش کشف شد.

وی با تاکید بر خروج یک دسته کامل نمایندگی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص روسی اجتناب کرده اند کشورشان، افزود: پیش بینی می‌رود ساخت ناخالص خانه مطابق پیش بینی 11 نسبت کاهش پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت فصل مقامات روسیه، این موضوع تنها منصفانه موضوع است. زمان.”

رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت: «دانش وزارت دارایی روسیه نماد می دهد کدام ممکن است در اول فوریه بدهی خارجی روسیه به 59.5 میلیارد دلار رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع روسیه 15 رهن دارد کدام ممکن است باید بین سال های 2022 تا 2047 بازپرداخت شود».

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر