ایرانی ها برای افزایش صادرات نفت نیازی به نتیجه مذاکرات وین ندارند


گروه تعاملی الف – سید ابوالفضل الهاشمی:

هرکسی کدام ممکن است مذاکرات وین را دنبال می تنبل به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است پیش نویس هماهنگی در وین روی میز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه این آمریکا است کدام ممکن است ورزشی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه را ناکام می گذارد.

در حالی کدام ممکن است گروه ایران با انگشت پر راهی وین شد، خاص است کدام ممکن است گروه آمریکا انگشت تمیز به وین آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی برای حاضر در کوله پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه تمیز اجتناب کرده اند سریع سازنده نداشت. چون آن است برخی معتقدند آمریکایی ها اکنون در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است با ایران به این مرحله رسیده اند، بیشتر است امتحان شده کنند تا یک بار دیگر اجتناب کرده اند ایران امتیاز بگیرند، این دلیل است به قول معروف طبق روایات آنهاست. آنها جستجو در امتیازدهی هستند.

اتحادیه اروپا ها خرس فشار زیادی هستند از درست در این لحظه اتحادیه اروپا ها بهترین بازنده پوشش های آمریکا در قبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در اروپای شرقی هستند. اتحادیه اروپا ها هیچ مشکلی با روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ندارند، با این حال چون {نمی توانند} اجتناب کرده اند شخصی حمایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوران سیاستمداران قادر مطلق در اتحادیه به نوک رسیده است، باید با ساز آمریکایی برقصند حتی وقتی مشخص باشند کدام ممکن است این رقص آنها را خواهد شکست. انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهایشان.. به پایشان می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح رقص شیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل است.

اگر در اروپای شرقی اتفاقی بیفتد، اتحادیه اروپا احتمالاً با فصل مالی مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن تحریم های مالی آمریکا علیه ایران، مجبور است بنزین را با چندین برابر قیمت اجتناب کرده اند آمریکا یا قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی خلیج فارس خریداری تنبل. این دلیل است هم می بینیم کدام ممکن است اتحادیه اروپا ها برای رفع مناقشه با روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد با ایران دردسرساز کار می کنند، اجتناب کرده اند این رو در را می زنند تا مذاکرات وین به نوک نرسد یا مذاکرات آنها با روسیه به نتیجه نرسد. .

آقای بایدن کدام ممکن است درست در این لحظه در مکان فوق العاده نامطمئنی در آمریکا قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان ضعیف ترین رئیس جمهور گذشته تاریخی آمریکا انگشت یافته است، با مبتلا کردن دیگران، حتی متحدانش، سعی در تثبیت شخصی در آمریکا دارد. اشکال بی نظیر درست در این لحظه در مذاکرات وین اینجا است کدام ممکن است رئیس جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش آنقدر ضعیف هستند کدام ممکن است جرات انتخاب گیری را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انجام اقداماتی کدام ممکن است باعث تضعیف اصولاً آنها در موجود در شود می ترسند.

2 سه سال پیش کدام ممکن است برخی در ایران امیدوار بودند دموکرات‌ها به توانایی برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی هسته‌ای را احیا کنند، ما در یک واحد سخنرانی گفتیم کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند زمانی کدام ممکن است دنبال ترامپ می‌شویم بترسیم. آقای دونالد ترامپ با همه ایراداتش، حداقل آنقدر جسور بود کدام ممکن است انتخاب بگیرد، شفاف باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای تصمیمش نگه دارد، با این حال درست در این لحظه بایدن حتی جرات انتخاب گیری را هم ندارد، چه برسد به اینکه روی تصمیمش بایستد. خالص است کدام ممکن است ایران ضمانت‌های محکم‌تری اجتناب کرده اند آمریکا می‌خواهد تا در صورت امضای مجدد هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اجرای تعهدات آمریکا، متخلفان ملزم به صنوبر جریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرامت اجباری برای مجازات متخلفان شوند. ناقضان کنوانسیون در مجامع در سراسر جهان واضح باشند.

علیرغم همه تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای مالی کدام ممکن است ایران با آن مواجه است، ایران درست در این لحظه در مرحله رفتن اجتناب کرده اند تحریم ها قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است همه می دانند کالا نفت ایران اجتناب کرده اند زمان خروج آمریکا اجتناب کرده اند هماهنگی هسته ای به بالاترین درجه شخصی رسیده است. اگر بخواهیم ساده این موضوع را دلیل دهیم، باید بگوییم کدام ممکن است حتی وقتی تحریم ها برداشته می شد، ایران همین مقدار نفت را الان کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش می فروخت. طبق برآوردها سقف ساخت نفت ایران حدود 4 میلیون بشکه در روز است، حدود 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون بشکه در موجود در خوردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران کمتر از ممکن است حدود منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون بشکه در روز صادر تنبل. گزارش های مربوط به همین مبلغ در جاری حاضر.

اگر ایران بخواهد نفت بیشتری ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر تنبل، مسلماً برای استخراج بخشها اصولاً خواستن به اصولاً در صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو زمان زیادی می برد. در حرکت، ایران قابل انجام است توانایی داشته باشد سقف صادرات نفت را به حدود 2 میلیون بشکه در روز برساند، یعنی اینکه خواه یا نه توافقی در وین امضا شده است یا خیر. تقریباً در مورد شرایط در سراسر جهان، این امر برای ایران امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها تولید دیگری نیازی به نتایج مذاکرات وین ندارند تا صادرات نفت شخصی را افزایش دهند.

موضوع بازگشت این صادرات تا حدودی توسط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها رفع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران عملاً سودآور شد با همکاری کشورهای شرق یعنی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ساختار بانکی تحمیل تنبل کدام ممکن است جمعاً نفت شخصی را می فروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی می کنند. اگرچه مالی کدام ممکن است ایران اکتسابی می تنبل دلار نیست، با این حال ارزهای عکس نیز موجود است کدام ممکن است ایران در صورت خواستن ممکن است آنها را به دلار تغییر تنبل، بعد از همه ایران باید ارزش سوئیچ را بپردازد.

در هر صورت به نظر می رسد مانند است ایران درست در این لحظه با مذاکرات وین در جاری سر گیری است، در حالی کدام ممکن است آمریکایی ها {در این} شرایط مجبورند پای میز مذاکره با ایران بنشینند کدام ممکن است به هیچ وجه برای آمریکایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانشان اتفاق نیفتاده است. این دلیل است آمریکایی ها مجبورند امتیازات بیشتری به ایران بدهند کدام ممکن است تا زمان امضای برجام به ایران ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می ترسند در صورت رسانه ای شدن چنین مطالبی، مقامات بایدن سقوط تنبل. 2 بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها می دانند کدام ممکن است اگر درست در این لحظه برای ایران این امتیازات را ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر نیایند، فردا باید امتیازات بیشتری به ایران بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی می کنند.

با نوک در اطراف ششم مذاکرات، پیش نویسی ترتیب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن اینکه ایرانی ها پیش نویس را پذیرفتند، آمریکایی ها در فینال دوم به زیر میز فشار آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امضای آن خودداری کردند. قطعاً به نفع آمریکایی‌هاست کدام ممکن است همین پیش‌نویس را امضا کنند، از اگر مقامات ایران تنظیم تنبل، شبیه به پیش‌نویس را می‌خواهند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی‌ها خیلی خیلی اصولاً اجتناب کرده اند این می‌خواهند، با این حال تقریباً در مورد پیشرفت‌هایی کدام ممکن است حاصل شده، این امر ماست. حق خالص از گرفتن چنین درخواستی

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر