ایران در چه شرایطی بنزین وارد می تدریجی؟به گزارش گروه مالی گروه نیوز، عبدالرضا امینی دلیل داد: در شرایط حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های فعلی، ایران در زمینه بنزین به خودکفایی رسیده است، از صادراتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر نمی رسد در مختصر مدت بنزین وارد کنیم. مدت، اصطلاح.

وی با ردیابی به نیاز صرفه جویی در خوردن گاز اظهار داشت: در سال های فعلی پالایشگاه های جدیدی ساخته نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ پالایشگاه های جدید جزو پوشش های مقامات های قبلی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق استاندارد در بلندمدت با این توسعه رو به {افزایش است}. قطعاًً واردکننده بنزین خواهیم بود حتی بنزین تولیدی هم استاندارد جهانی نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به معنای افزایش آلودگی هوا است.

این کارشناس عالی بخش نشاط افزود: در مدت اجرای قالب مقوا سراسری معقول گاز کدام ممکن است در سال 1386 به نوک رسید، ساخت روزانه به حدود 43 میلیون لیتر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن روزانه بنزین فوق العاده اصولاً اجتناب کرده اند ساخت دولتی است کدام ممکن است اجرا شد. با اجرای قالب مقوا معقول سراسری گاز، وزارت نفت اجتناب کرده اند توافق انصافاًً مرتب خوردن بنزین با ساخت به صورت سهمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه پیش بینی داشتیم خوردن در بازه روزی 1393 تا 1395 به بیش اجتناب کرده اند 120 برسد. با این حال خوشبختانه ساخت بنزین در آن سال ها شاهد افزایش نسبی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن بنزین {در این} 2 سال به بیش اجتناب کرده اند 135 میلیون لیتر در روز رسید.

امینی افزایش انواع خودروهای خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سفرها به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند کاهش بیماری کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نیافتن ناوگان بار نهایی را عاملی برای افزایش خوردن بنزین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فرآورده های نفتی کار آسانی نیست از مشتقات نفتی منصفانه کالای صرفاً سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن بر سایر موارد اجتناب کرده اند جمله بازدید کنندگان تأثیر بسزایی ممکن است داشته باشد.

وی افزود: اخیراً بیانیه شده است کدام ممکن است افراد اعلام کردن می کنند قیمت هر لیتر بنزین در خارج اجتناب کرده اند ایران تقریباً منصفانه دلار است، با این حال اجتناب کرده اند اینکه حداقل دستمزد در آن ملت ها 4 دلار است، خودداری می کنند. به معنای واقعی کلمه هستند قیمت هر لیتر بنزین به نسبت حقوق ماهیانه 1 تا 4 دلار است کدام ممکن است در واقع این موضوع را باید با بودجه خانوار سنجید.

وی تاکید کرد: در دنیا به ساکنان کمک نمی‌کنند تا بهای نشاط را بپردازند، اما علاوه بر این در ازای اکتسابی خوراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه لباس به در نظر گرفته شده امتیاز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حساسیت زیادی امتحان شده می‌کنند تا قیمت‌های خوراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه لباس به‌ویژه داروها غذایی افزایش نیابد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث کاهش خوردن نشاط در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا تبدیل می شود.

این کارشناس ارشد نشاط اظهار داشت: با آغاز فصل از گرما احتمال افزایش خوردن بنزین موجود است با این حال در مجموع امکان واردات بنزین غیرقابل تصور است با این حال ممکن است کمیت صادرات را کاهش دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین نهادی باید بهبود بار نهایی را مدیریت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد بتوانند {در این} زمینه موقعیت فعالی داشته باشند.

امینی با ردیابی به لزوم احداث پالایشگاه در ملت تاکید کرد: برای این موضوع 2 پوشش موجود است، منصفانه پوشش تغییر کل نفت نپخته به بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات کدام ممکن است این پوشش با متعدد اجتناب کرده اند آن موافق نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافق نیست. چون آن است مقامات های زودتر اصلاً به این موضوع اعتقاد نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه اخیراً پالایشگاه های جدیدی ساخته تبدیل می شود.

وی یکپارچه داد: حتی وقتی اعتقاد کنیم سنت غلطی موجود است کدام ممکن است خوردن را افزایش می دهد، باید در تذکر داشت کدام ممکن است گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خودروها در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهایی کدام ممکن است بعضا استانداردهای کافی را ندارند، عاملی تاثیرگذار در خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن هستند. آلودگی هوا در جاری {افزایش است}، به همین دلیل پالایشگاه های نفت فوق العاده عجیب و غریب ملت خواستن به {به روز} رسانی مشترک با این سیستم ریزی از محسوس دارند.

به آموزش داده شده است وی، گاز های فسیلی به طور پیوسته جایگاه شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع باتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط های تجدیدپذیر می شوند، با این حال برای رسیدن به آن است مرحله باید به نیازهای ملت ملاحظه شدید داشت.

تأمین: ایسنا

انتهای پیام/