ایران رشد روابط با آفریقای جنوبی را تایید می تدریجیحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر در امروز (پنجشنبه) با نالدی پاندور وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی تلفنی دانستن درباره مهمترین امتیازات دوجانبه، جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد. به گروه در سراسر جهان ایسکانیوز

وزیر امور خارجه کشورمان با ردیابی به اهمیت قاره آفریقا در پوشش خارجی جمهوری اسلامی ایران بر وقف انتقادی مقامات جدید ایران برای رشد روابط با این قاره بویژه آفریقای جنوبی تاکید کرد.

شاهزاده عبداللهیان روابط 2 ملت را در زمینه های مختلف خوشایند تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ردیابی به برگزاری چهاردهمین اجلاس کمیته مشترک مالی 2 ملت، آمادگی کشورمان را برای برگزاری پانزدهمین نشست کمیته مشترک در بلند مدت نزدیک ادعا کرد. بلند مدت. : خوب ملت موجود است.

رئیس تجهیزات دیپلماسی کشورمان با ردیابی به حمایت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقای جنوبی اجتناب کرده اند مواضع یکدیگر در مجامع در سراسر جهان، بر تداوم این الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری 2 ملت در مجامع در سراسر جهان تاکید کرد.

امیرعبداللهیان به مواضع خوشایند آفریقای جنوبی در قبال مشکل فلسطین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خواهید کرد آپارتاید را در ملت شخصی گذرانده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی وضعیت آپارتاید کنونی علیه ملت فلسطین را درک می کنید.

نالدی پاندور وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی {در این} گفتگوی تلفنی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، ایران را دوست خوشایند آفریقا توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: روابط با ایران برای آفریقای جنوبی حیاتی است.

نالدی پاندور کدام ممکن است اجتناب کرده اند حمایت ایران اجتناب کرده اند آفریقای جنوبی در گروه های در سراسر جهان احترام می تدریجی، افزود: ما فلسطین را دوست شخصی می دانیم.

وی با تجدید دعوت رئیس جمهور آفریقای جنوبی اجتناب کرده اند رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است بازدید مورد پیش بینی رئیس جمهوری اسلامی ایران به آفریقای جنوبی زمینه ساز جهش در روابط دوجانبه باشد.

انتهای پیام/