ایران علاوه بر این میزبان پناهجویان افغانی است کدام ممکن است خرس تحریم هستند


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، علي بهادري جهرمي در حساب توييتر شخصی نوشت: در حالي که كه انگليس قصد دارد با ادعاي حقوق بشر، پناهجويان را به رواندا بفرستد، ايران سال هاست كه حتي خرس تحريم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحريم ها، ميزبان پناهجويان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهجويان افغان {بوده است}. با بیرون کمک های همان قدیمی در سراسر جهان.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر