این بار ساختار «شفافیت آرای نمایندگان» تصویب تبدیل می شود


محسن زنگنه مشاور مردمان تربه حیدریه در مجلس شورای اسلامی در صحبت کردن با خبرنگار مهر در خصوص ساختار شفافیت کدام ممکن است برای دومین بار در اصل کار مجلس قرار گرفت، گفت: بازخورد همه نمایندگان اکتسابی شد. از آیین نامه درمورد به همه نمایندگان است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا برای اولین بار انتخاب گیری کسب اطلاعات در مورد این ساختار گرفته نشد؟

مشاور مردمان تربه حیدریه در مجلس نمایندگان کسب اطلاعات در مورد اصلاحات ساختار شفافیت دلیل داد: در ساختار ارائه شده امتحان شده شد تا اولویت نمایندگان اجتناب کرده اند کارآمدی قوانین شفافیت برای اداره ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونگذاری برطرف شود. سیستم.

زنگنه اظهار داشت: با اشاره به اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحاتی کدام ممکن است {انجام شده} به نظر می رسد مانند است این بار ساختار شفافیت نمایندگان با رای بالا تصویب شود.

وی عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات ساختار شفافیت را برای نمایندگان تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آنچه مردمان می خواهند با اشاره به مجلس نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نمایندگان بدانند اجتناب کرده اند 2 نیمه {تشکیل شده است}. نیمه اول اجرا، حضور، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی عمومی بازیگران است کدام ممکن است همه این چیزها در ساختار اشاره کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی می توانند به سادگی به این آمار ورود داشته باشند تا بازیگر مشخص شده شخصی را بسنجند.

مشاور مردمان تربه حیدریه در مجلس افزود: نیمه دومی کدام ممکن است مردمان می خواهند بدانند بخشی اجتناب کرده اند آرای مجلس است. {در این} ساختار کدام ممکن است در نهایت هر هفته یا هر مونتاژ حاضر تبدیل می شود، مجلس نمایندگان اسامی موافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرای نمایندگان را به ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح گفتن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ورود دارند. بر مقدمه این سیستم، حتی کمیته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات آنها در اختیار مردمان قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران می توانند در کلاس ها کمیته حضور یابند.

زنگنه خاطرنشان کرد: منصفانه نکته قابل ملاحظه اینجا است کدام ممکن است بحث ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعاتی موجود است کدام ممکن است محرمانه تلقی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقوله امنیتی قرار خواهد گرفت، یادآور برخی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در کمیته ایمنی سراسری مورد بازرسی قرار خواهد گرفت یا مواردی یادآور کمیت ذخایر سراسری. ” در نظر گرفته شده کردن به این امتیازات ممکن است مجازات ها عقب کشیدن داشته باشد. متعاقباً {در این} ساختار آمده است در صورتی کدام ممکن است مذاکرات کمیته ها در زمره امنیتی باشد، کلاس ها مربوطه به تقاضا اعضای کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب هیئت رئیسه در کلاس ها ویژه برگزار تبدیل می شود.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه بر مقدمه این ساختار در برخی اسبابک ها آرای نمایندگان مخفی {می ماند}؟ وی خاطرنشان کرد: با اشاره به آرا نیز می توان اظهار داشت کدام ممکن است تقریبا تمامی آرا شفاف {خواهد بود}. اگر مورد خاصی باشد کدام ممکن است نمایندگان مجلس بافت کنند رای مستقیم آنها باعث اختلافات قومی یا فرقه ای یا تبعات عقب کشیدن برای ملت تبدیل می شود، دستور شفافیت آرا نیز موجود است. تا تعداد اندکی اجتناب کرده اند نمایندگان تقاضا کنند کدام ممکن است رای گیری برای عموم بسته شود. {در این} صورت اسامی نمایندگانی کدام ممکن است آرزو کرد نظرسنجی مخفی شدند آشکار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس {در این} مورد رأی می دهد. در صورت موافقت نمایندگان با نظرسنجی، رأی قابل توجه با رأی مخفی صورت خواهد گرفت.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر