این خنجر بازیگران هخامنشی است!


مهرداد ملک زاده کدام ممکن است وظیفه مؤسسه تحقیقات سنتی شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه گزینش سنتی شناسی فرهنگستان زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب فارسی را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعاتش عمدتاً بر تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاوش در عصر آهن یا محوطه های قرون وسطی محور بود، یکی اجتناب کرده اند پژوهشگران گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی شناسی خنجر طلایی منسوب به اردشیر اول هخامنشی در نمایشگاه «ایران سنتی، دنیای سنتی» کدام ممکن است شش ماه است در موزه گتی لا آمریکا برپاست، صحت این موضوع را مورد تردید قرار داده است. هدف – مورد.

خنجر هخامنشی ناگهانی در مکان به نظر می رسد شد؟

این سنتی شناس در ذکر شد وگو با ایسنا، ابتدا با قالب این پرس و جو کدام ممکن است این خنجر یا آکیناکه (به یونانی آکیناکس) مکان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا ناگهانی پدیدار شده است، به تشریح توضیحات شخصی صنوبر؟ وی شکسته نشده داد: اولین {پاسخ به} این پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه این قطعه اخیراً با حفاری بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق در جایی در آلودگی ایران کدام ممکن است ممکن است منشا آثار هخامنشی باشد به کف دست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خارج اجتناب کرده اند ملت کشتی شده است کدام ممکن است بدترین وضعیت امور قابل انجام است. از {در این} صورت جنایت زیبایی شناختی علیه گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران رخ داد. {در این} شرایط، چه افرادی که تصویر این خنجر را بازتولید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه افرادی که به طور جذاب آن را تبلیغ می کنند، با پدیده هولناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرانگر حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق بوتلگ در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه، برهم زدن لایه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت میراث مواجه هستند. آنها میهن پرست می شوند، اجتناب کرده اند آنها اجتناب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است گاهی اوقات بدترین حالت قابل انجام برای این اکیناکه (خنجر) باشد.

سپس ذکر شد: «اگر اصالت این موضوع را – کدام ممکن است من می خواهم به آن است اعتقاد ندارم – مبنای بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم شود کدام ممکن است این قطعه در حفاری جدید به کف دست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت بوتلگ اجتناب کرده اند ایران خارج شده است، این کار اجتناب کرده اند طریق انجام تبدیل می شود. مجاری قانونی این قطعه علیه آنها به حاضر گذاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایران خارج شده است.

این سنتی شناس شکسته نشده داد: پاسخ دوم به این پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً ترین وضعیت امور اینجا است کدام ممکن است سنتی شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی آثار هنری گذشته تاریخی آثار ایرانی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند فاصله های مختلف تاریخی مشابه با مادها، هخامنشیان، اشکانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله های تاریخی در سیاره رواج یافته است، بداند. ساسانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول غرب آسیا. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند رنسانس، متنوع اجتناب کرده اند اینها به کف دست سلسله های عظیم ecu، ثروتمندان، امپراتورهای فئودال عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه داران افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشماری ها مخلوط آوری مجموعه های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، از اشراف زاده ها شرقی، مصری ها، ایرانیان، زبان چینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هندی ها شد. ، کدام ممکن است همگی رد شدند. مشخص است کدام ممکن است چون شناسنامه داشتند، مثلاً در وسط پهلوی کدام ممکن است می خواستند موزه رضا عباسی را بسازند، بنیاد پهلوی انواع زیادی قطعه ایرانی را در اختیار مجموعه داران ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را توسط دست گرفت. به این موزه اهدا شد. همه این آثار دارای مقوا تعیین بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 200 سال پیش برمی‌گشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص بود چه کسانی در اختیار دارند، چه مجموعه‌هایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کدام موزه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌ها ورود داشته‌اند.

ملک زاده افزود: بر این ایده ما چیزی نداریم کدام ممکن است یکباره پوست آمده باشد. این اجزا معمولاً در اختیار مجموعه داران مشهوری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آنها به موزه ها می رسد. شناخته شده به عنوان مثال، ثروتمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه داران خانوار اسکلرک دارایی های تاریخی شخصی را در اواخر نوزده نود به موزه بریتانیا اهدا کردند. این خانوار منصفانه کنوانسیون آموزشی برگزار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به موجودات ایران سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب آسیا سخنرانی های آموزشی می کنند. حتی کابینت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گالری هایی در موزه بریتانیا به تماس گرفتن این خانوار موجود است. به همین دلیل، رد آثار باستانی تاریخی در اختیار خانوار های ثروتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه داران آثار باستانی تاریخی شناسایی شده است است. این اقلام معمولا به صورت بی حد و مرز قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خارج اجتناب کرده اند ملت برده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین این خانوار ها جابه جا تبدیل می شود.

وی علاوه بر این به اهدای عکس به موزه ایران سنتی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: منصفانه جام طلا با اوج شیر کدام ممکن است در موزه ایران سنتی نگهداری تبدیل می شود توسط موسسه مالی سراسری اجتناب کرده اند منصفانه مجموعه دار آمریکایی خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این موزه اهدا شد. شناسایی گردآورنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات آن شناسایی شده است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کتب قدیم شناسایی گردآورنده اشاره کردن شده بود، با این حال این مجموعه اکنون {وجود ندارد}، از گنج آن خریداری شده است.

سنتی شناسان مجموعه های زیبایی شناختی غرب آسیا را می شناسند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها در اختیار مجموعه داران ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند درگیری جهانی دوم کدام ممکن است ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره ثروتمند شدند، متنوع اجتناب کرده اند خانوار های آنها قطعاتی اجتناب کرده اند غرب آسیا را در موزه خریداری کردند. ” او ذکر شد. ژاپن الگوی هایی اجتناب کرده اند اجزا تاریخی ایران مشابه با کلماکره (لرستان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنج جیحون نحوه ورود این اجزا به این ملت ها نیز دیده شده است. در ده تا بیست سال قبلی، شیخ نشین های خلیج فارس مشابه با امیر قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی نیز کنجکاوی مند به کسب چیزهایی اجتناب کرده اند تمدن های غرب آسیا برای مجموعه های خصوصی شخصی شدند.

ملک زاده با ردیابی به خنجر طلایی منسوب به اردشیر اول هخامنشی، خاطرنشان کرد: چیزی به این شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی با بیرون شناسنامه {نمی تواند} یکباره به نظر می رسد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی داند اجتناب کرده اند مکان آمده است، به همین دلیل اجتناب کرده اند منصفانه به کف دست آمده است. حفاری قاچاق.سنت ایرانی یا بازیگران.

چگونه منصفانه موزه ممکن است آثار بازیگران را به حاضر بگذارد؟

اسکار وایت ماسکارلا، سنتی شناس عظیم آمریکایی کدام ممکن است صاحب موزه ای در کلان شهر نیویورک است، می گوید: «آثار تقلبی اجتناب کرده اند تمدن های غرب آسیا همین الان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز جدید نیست. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه‌های تولید دیگری، توضیحات این امر را دلیل می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال کتاب او، دروغی کدام ممکن است انبساط می‌تدریجی، دانستن درباره اشیای غریب درمورد به تمدن‌های غرب آسیا است.

ملک زاده ذکر شد: برخی می پرسند موزه ها چگونه آثار بازیگران را به حاضر می گذارند؟ پاسخ اینجا است کدام ممکن است چرا وقتی برای گرفتن آن کالا یا اقلام صنوبر می کنید، آنها را آرم ندهید. وقتی صحبت اجتناب کرده اند جعل به میان می آید، پاسخگویی به آن است به نفع موزه نیست، از شرم آور است، با این حال همین موزه ها به مرور زمان کدام ممکن است تقلبی انجام تبدیل می شود، الگوی هایی اجتناب کرده اند ویترین فروش ها مخلوط آوری می کنند، در موزه بریتانیا می بینیم. . همه موزه‌های عظیم جهان دارای مخزنی اجتناب کرده اند کپی‌ها هستند.

سپس این سنتی شناس دانستن درباره اصالت خنجر طلایی هخامنشی کدام ممکن است در موزه گتی لا به حاضر گذاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنجال هایی را برانگیخت، دقیق کرد: موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال اجزا تقلیدی «با تحقیق موردی اشیاء مادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هخامنشی در کتاب رضا عباسی». موزه برخی اجتناب کرده اند اجزا این موزه به توضیحات مهمی در گذشته تاریخی آثار هنری بازیگران هستند، با این حال در جاری حاضر مخلوط آوری این اشیاء اجتناب کرده اند پنجره ها دردسر است، از ایمنی ملک اشکال دارد، به همین دلیل استدلال اگر مورد ( آکیناکه یا خنجر هخامنشی) ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه‌ای است شوخی است با غریبه‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ما آگاه‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهزترند کدام ممکن است آن را بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را آرم ندهیم، از موزه‌های عظیم دنیا مملو اجتناب کرده اند چیزهای بازیگران است کدام ممکن است گاهی پوشش‌های خاصی را پیش آگهی می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً. موجودات بازیگران بر ایده پوشش های کلی شناخته می شوند. رایج نیست.

ملک زاده به تجزیه و تحلیل از محسوس این خنجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلایلی کدام ممکن است به اعتقاد وی ممکن است جعل این امر را تایید تدریجی، ذکر شد: این خنجر در گذشته تاریخی هخامنشی به برابر «آکیناکی» یا «اکیناکیس» فوق العاده شناخته شده است. او تجربه بر اسب می جنگید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً با 2 تسمه به ران می‌بست تا سوارکار راهی پیدا کند با کف دست تولید دیگری شخصی خنجر کودک نوپا را اجتناب کرده اند زین پوست بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسب را با افسار راهنمایی تدریجی. این مانکن خنجر اجتناب کرده اند کمر آویزان نمی شود.

وی افزود: در موضوع آرم تشک جمشید در مراسم های پرشور، غیر اجتناب کرده اند شاه هخامنشی، شخصیت های عکس مشابه با ولیعهد، سپهسالار، نخست وزیر، کاهن اعظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهبانو جدا از فرمانده کل قوا حضور دارند. یعنی خصوصی کدام ممکن است در جاری حمل سلاح های درباری شاه دیده می شد.در عرف دربار هخامنشی سه سلاح مخصوص پادشاه هخامنشی وجود داشت کدام ممکن است متاسفانه شناسایی آنها در اسناد ایران نیامده است با این حال یونانیان در شبیه به نوشته اند. شناسایی‌های شخصی را اجتناب کرده اند جمله «آکیناکس» یا «آکیناکه» به ما واگذار کرده است. 2 نوع لباس می پوشید؛ لباس سوارکاری کدام ممکن است ژاکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس رایج مادی سواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکاها بود، این خنجر نیز متعلق به شوالیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکاها بود. دومی لباس تشک سلطه است کدام ممکن است عیلامی است.

ملک زاده شکسته نشده داد: دومین سلاح سالن دادگاه «تبرزین» یا «سیگاریس» با زیبایی اوج غاز یا مرغ است. سلاح سوم تیرانداز بود. در پیچ مشترک تشک جمشید نیز شخص خاص را می بینید کدام ممکن است اجتناب کرده اند در اطراف پایین اوج شاه ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سلاح ها، خنجر، تبر مخصوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمان را به در کنار دارد. این سلاح ها متعلق به سواره نظام شمالی، مادها، سکاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجداد ایرانیان است. این سلاح ها توسط پیاده نظام استفاده نمی شد. پیاده نظام ایرانی اجتناب کرده اند شمشیر بلندی استفاده می کرد کدام ممکن است با لباس بلند ایلامی نیز روکش دار شده بود.

بدترین خطاها جعل

سپس خنجر را کدام ممکن است شهادت دادن بر جعل آن از آن آگاه است تزیین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: در عملکرد بار کلی تشک جمشید می توانید تصویر این خنجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنجری را ببینید کدام ممکن است تشکیل بهتر از کنده کاری های دوران سنتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بر روی آن قرار دارد. طبقه اول موزه ایران سنتی. تزیین آن فوق العاده ظریف، ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده است، در حالی کدام ممکن است در نمایشگاهی کدام ممکن است در گالری موزه گتی به حاضر گذاشته شده، به نظر می رسد مانند است سعی شده است اجتناب کرده اند هر عامل به تصویر کشیدن هخامنشی در دکوراسیون استفاده شود کدام ممکن است در نتیجه صحنه های فوق العاده شلوغ شده است. جدا از این، برخی اجتناب کرده اند اجزا نمادین به کار گذشت در کنده کاری های سنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاً در اشیاء فلزی به کار گذشت روی این میخ جعل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه ای غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ را تحمیل کرده است. آکویناس سنت سکایی کدام ممکن است حدود 200 سال پیش در جنوب روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین امروزی حفاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موزه ارمیتاژ روسیه نگهداری تبدیل می شود، چندان شلوغ نیست. آکویناس اجتناب کرده اند گنجینه Gehon در موزه بریتانیا نگهداری تبدیل می شود کدام ممکن است چنین قالب های به هم ریخته ای ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذهیبات آن فوق العاده باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف است.

ملک زاده به نکته عکس {در این} خنجر کدام ممکن است از آن آگاه است دستور نیست ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در عکس های جدید متوجه شدیم کدام ممکن است دسته آن طلایی است با این حال تیغه ای آهنی بوده کدام ممکن است زنگ زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرو ریخته است. در حالی کدام ممکن است می دانیم آکیناکس اگرچه سلاح جنگجویان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند فلزات تولید دیگری نیز ساخته شود، آکیناکس متعلق به 1 پادشاه تشریفاتی بود کدام ممکن است الگوی هایش در موزه ایران سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا حال است. آکیناک تشریفاتی سلطنتی تماماً اجتناب کرده اند طلا نوسازی شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خنجر اگر متعلق به پادشاه هخامنشی بود نمی‌توانست تیغه‌ای آهنین داشته باشد، از قرار نبود پادشاه هخامنشی اجتناب کرده اند آن در میدان درگیری استفاده تدریجی. خنجر برای شخصی پادشاه تشریفاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزیینی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهراً جاعل آن را نمی داند.

تیغه خنجر (آکویناکس) کدام ممکن است اجتناب کرده اند آهن نوسازی شده بود، زنگ زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرو ریخت.
الاطهری شکسته نشده داد: مهمترین اثبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارتی بدترین انگیزه بر جعل این خنجر، انتهای میخ یا پاشنه . ecu ها این نیمه را در نشریات شخصی «تعیین کنید» با املای چاپی نامیدند کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند عبارت ای برابر با «پاشنه» استفاده می کنیم. طبق اسناد، این نیمه معمولاً اجتناب کرده اند طلا نیست، اجتناب کرده اند استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاج نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نینا آکویناکس اضافه شده است. در گنجینه موزه بریتانیا دیده تبدیل می شود کدام ممکن است نیمه «پاشنه» افتاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روزی کدام ممکن است می خواستند آن را دوباره کار کردن کنند، محل را تمیز گذاشته اند. در عملکرد بار عمومی تشک جمشید، جنس پاشنه نیام {به دلیل} حک شدن بر روی سنگ خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاعل با اعتقاد به اینکه جنس این نیمه نیز اجتناب کرده اند طلا بوده، تماماً اجتناب کرده اند طلای آکویناس نوسازی شده است. این بدترین خطا (خطا) بود، از پاشنه هخامنشیان یا آکیناک ها اجتناب کرده اند عاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان ساخته می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا نادری اجتناب کرده اند {سنگ های قیمتی} استفاده می شد.

سپس ذکر شد: جذاب است بدانید کدام ممکن است این آکوینی ها اجتناب کرده اند طلا بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور طلاها را دزدیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاشنه آن را کدام ممکن است اجتناب کرده اند عاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان است باقی گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما انواع زیادی اجتناب کرده اند این پاشنه ها را کاوش کردیم. ما متوجه شدیم کدام ممکن است شناسایی او {وجود ندارد}.

ملک زاده همه این عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات اجتناب کرده اند جمله مبهم بودن شناسنامه خنجر، فراوانی تذهیبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاره های هخامنشی، تیغه آهنی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنس آن را اجتناب کرده اند طلای ناب، هشداری بر ناتمام بودن این آکویناس دانست.

این سنتی شناس علاوه بر این دانستن درباره امتناع موزه گتی اجتناب کرده اند تایید خنجر، علیرغم تقاضا برخی مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی شناسان دانشکده کالیفرنیا، برکلی، اظهار تذکر کرد. از هر لحاظ این مورد برای حاضر به موزه گتی عرضه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان حاضر داده نشد، موزه مالک آن مورد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب مورد احتمالاً نمی شود آکیناکس مستند باشد.

این خنجر طلایی جنجالی منسوب به اردشیر هخامنشی به در کنار حدود 200 مورد تاریخی تولید دیگری اجتناب کرده اند 6 آوریل (چهارشنبه 27 فروردین) در موزه گتی ویلا در لا آمریکا در نمایشگاه جهانی آثار سنتی ایران سنتی به حاضر گذاشته شده است. نمایشگاه‌هایی اجتناب کرده اند موزه‌های آمریکا، اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه، اجتناب کرده اند جمله مؤسسه متروپولیتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق در شیکاگو، موزه لوور را انتخاب کنید و انتخاب کنید برلین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مجموعه‌های شخصی، قرار {است تا} 6 آگوست افتتاح شوند.

فری اسپایر، متصدی موزه گتی می گوید: «متنوع اجتناب کرده اند آثار خارق العاده ایران سنتی، با قدمتی حدود 1200 سال، برای اولین بار در آمریکا به حاضر درآمده است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر