این وسیله مورد پسند رایج باعث آلزایمر می‌شودوقتی صحبت اجتناب کرده اند تحمیل تومورهای سرطانی ذهن به میان می‌آید، تشعشعات تلفن در کنار همواره منصفانه مظنون {بوده است}. اکنون، نتایج بررسی جدید ارتباط درگیر‌کننده‌ای بین این تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز آلزایمر پیدا کرده است.