بازدید کنندگان بین ایالتی بیش اجتناب کرده اند 1.8 میلیون خودرو در 20 مارس


به گزارش تسنیم. فرهاد مهریاری ذکر شد: بر ایده فینال آماری کدام ممکن است اجتناب کرده اند سامانه تردد شمار بدست آمده کردیم، معمول تردد روزانه بین استان ها اجتناب کرده اند 25 به همان اندازه نوک 29 اسفند 1400 و یک دو میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 16 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 45 تجهیزات {بوده است}. در 20 مارس 1400، 1808103 خودرو وجود داشت کدام ممکن است 13 سهم نسبت {به روز} در گذشته کاهش داشت.

مدیرکل محل کار امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای یکپارچه داد: بیشترین تردد روزانه بین استانداری ها در روز جمعه 27 اسفندماه همراه خود منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 178 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 365 تجهیزات خودرو {بوده است}.

به آگاه وی، بیشترین افزایش تردد در مرحله استان طی 5 روز قبل از این نسبت به مدت درست مثل سال قبلی درمورد به خوزستان 90 سهم، خراسان جنوبی 67 سهم، خراسان رضوی 62 سهم، بوشهر 58 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان 55 سهم {بوده است}.

مهریاری ذکر شد: کل تردد در استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 423 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 83 تجهیزات بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی 35 سهم افزایش داشته است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر