بدهی موسسه مالی به تقاضا مقامات


فرخیتیگان: اجتناب کرده اند سال 2005 به همان اندازه اواسط سال 2013، محمود احمدی نژاد صدها مدعی شد کدام ممکن است فهرستی اجتناب کرده اند بهترین خرابکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکداران را در جیب شخصی دارد کدام ممکن است زمانی آن را فاش می تنبل. این «شایعات» به همان اندازه فینال روز حضورش در باستره به نتیجه نرسید. در سال های ابتدایی مقامات حسن روحانی، خوب پایگاه خبری اسامی 15 موسسه مالی بدهکار اصلی را کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند نتایج گزارش محرمانه کمیته تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند نظام بانکی ملت است، چاپ شده کرد. این فهرست برای چند سال مخفی نگه داشته شد، با این حال برخی اجتناب کرده اند اعضای آن لیست توسط قوه قضاییه دستگیر هر دو محاکمه شدند. جدا از این اتفاقات، یکی اجتناب کرده اند اطلاعات قابل ملاحظه سومین مناظره ریاست جمهوری در خرداد 1400، روزی بود کدام ممکن است عبدالناصر همتی، رئیس سابق موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاندیدای انتخابات، فهرستی 11 نفره را به آقای ابراهیم رأع حاضر کرد. آی اس آی، رئیس سابق قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور حال. همتی در بازاریابی انتخاباتی قصد برکناری رئیس جمهور حال را داشت کدام ممکن است در شبیه به زمان ها لیست ۱۱ نفره بدهکاران گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رسانه ها چاپ شده شد. پس اجتناب کرده اند تشکیل مقامات سیزدهم، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی وزیر اقتصاد برای شفاف سازی لیست بدهکاران اصلی موسسه مالی ها امتحان شده شدید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مجلس همراه خود افتادگی مندرج در بودجه 1401، موسسه مالی ها هیچ گونه گریز قانونی {در این} زمینه نخواهند داشت. این اتصال با این حال تخلیه ناتمام لیست بدهکاران بانکی در روزهای جدیدترین آرم داد کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس راه سختی را جلو خواهند داشت کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید اجتناب کرده اند آن استفاده کنند. همراه خود تمام راه های قانونی

موسسه مالی ها اجتناب کرده اند 90 سهم تقاضا وزیر اقتصاد رفتن کردند
در 23 آبان 1400 سید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در صفحه توئیتر شخصی همراه خود تخلیه پیامی نوشت: دامنه وسیع تری اجتناب کرده اند تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را نجات دهید.
در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس کل موسسه مالی مرکزی آمده است: «موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری باید اشیا زیر را رعایت کنند: ۱- مشخصات رهن گیرنده هر دو اختصاص داده شده، ۲- توجیه موسسه مالی برای تخصیص دارایی ها، ۳- میزان تسهیلات هر دو تعهدات، 4- میزان بازپرداخت، تخلیه اوراق بدهی، 6- نرخ درآمد، 7- بسیاری از عمومی وثیقه.
علاوه بر این {در این} نامه آمده است: «موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری موظفند: 8. اقدامات جدیدترین مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات اجتناب کرده اند کلیه کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی، ذی‌نفعان موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی مرتبط همراه خود آنها کدام ممکن است دارای مانده بدهی غیرجاری هستند، اجتناب کرده اند جمله. بدهی هر دو بدهی تسهیلات بدهی های خارجی هر دو بیش اجتناب کرده اند کمتر از مقرر در آیین نامه خانه برای تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ضوابط مقرر در آیین نامه خانه برای تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات کسی مرتبط مصوب مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری. شورای هر مؤسسه اعتباری در پایگاه مناسب شخصی اجتناب کرده اند داده ها گزارش های فصلی در نهایت هر فصل «چاپ شده تبدیل می شود».
به رئوس مطالب زیر، 2 موسسه مالی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری تنها اسامی اشخاص حقیقی را چاپ شده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصی تلاش ندادند داده ها دقیقتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتری را چاپ شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … . در موسسه مالی کشاورزی ساده ارقام بالای 100 میلیارد تومان اشاره کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وثیقه، مبدأ رهن، زمان اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اشاره کردن نشده است. می توان اظهار داشت همراه خود توافق های درخواست شده است شده احسان خاندوزی برای شفاف سازی تسهیلات کلان بانکی، 90 سهم مطالبات وزیر اقتصاد محقق نشده است.

8 شاخص شفافیت در گزارش موسسه مالی سراسری فراتر سر خورد
بر مقدمه فهرستی کدام ممکن است موسسه مالی سراسری شناخته شده به عنوان فهرست بدهکاران غیرجاری (بدهی های نامشخص الوصول) چاپ شده کرده است، اسامی 128 نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی اشاره کردن شده است. 43 نفر برابر 4.33 سهم اجتناب کرده اند آنها در گروه آب میوه قرار دارند. در جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهای اضافی شناسایی نمایندگی، همراه خود شناسایی های مختلفی اجتناب کرده اند خانوار آبدار یادآور مسعود آبدار اصفهانی، سعید عبدالاصفهانی، منصور عبدالاصفهانی، مسیح عبد الاصفهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره مواجه می شویم، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است موسسه مالی ها این چیزها را رعایت نکرده اند. حداقل الزامات شفافیت ما نخواهیم کرد اصولاً با اشاره به این موضوع انجام دهیم. با اشاره به این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بدهی آنها صحبت کنیم.
دومین شناسایی رایج، گروه محمد قردهمادی است. شناسایی او را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی گروهش 19 بار تکرار شد. همراه خود احتساب 128 گروهی کدام ممکن است موسسه مالی سراسری شناخته شده به عنوان بدهکار به این موسسه مالی چاپ شده کرد، محمد کردامادی نیز 8.14 سهم اجتناب کرده اند کل داده ها آشکار کردن شده به موسسه مالی سراسری را در اختیار دارد. به عبارت تولید دیگری بیش اجتناب کرده اند 48 سهم نامه های چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی سراسری شناخته شده به عنوان بدهکار به این موسسه مالی متعلق به 2 گروه خانوادگی آبدار اصفهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد قردهمدی است. در مجموع فهرست بدهکاران چاپ شده شده توسط موسسه مالی سراسری برای ادغام کردن 20 گروه است کدام ممکن است حدود 50 سهم آن متعلق به 2 خانوار است.
مورد دوم کدام ممکن است شفافیت در افشای داده ها موسسه مالی سراسری را خنثی می تنبل بی تأثیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن عدم افشای میزان مطالبات این موسسه مالی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی است کدام ممکن است با بیرون آن شفافیت معنایی ندارد.
سومین ایراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید افشای داده ها موسسه مالی سراسری، مبهم بودن میزان مطالبات مختلف این موسسه مالی برای ادغام کردن: 1- مطالبات معوق، 2- مطالبات معوق 3- مطالبات نامشخص الوصول می باشد. اینها سه نوع بدهی غیرجاری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام در اصول بانکی معنای خاص شخصی را دارند. مطالبات دیرکرد به آن است دسته اجتناب کرده اند مطالبات مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند 2 ماه اجتناب کرده اند سررسید دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد تسهیلات هر دو گذشته تاریخی توقف اقساط می گذرد ولی تاخیر در صنوبر به همان اندازه کنون اجتناب کرده اند 6 ماه اصولاً نشده است. مطالبات معوق آنهایی هستند کدام ممکن است دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد رهن بیش اجتناب کرده اند 6 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند 18 ماه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی سررسید هر دو اجتناب کرده اند گذشته تاریخی خاتمه اقساط باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار ادامه دارد اقدامی برای بازپرداخت مطالبات به موسسه مالی نکرده باشد. موسسه اعتباری مطالبات نامشخص الوصول مطالباتی است کدام ممکن است نمایانگر کل دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند 18 ماه هر دو اجتناب کرده اند گذشته تاریخی توقف اقساط منقضی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار ادامه دارد بدهی شخصی را صنوبر نکرده است.
میزان بازپرداخت به همان اندازه گذشته تاریخی صدور، مانده بدهی، نرخ درآمد تسهیلات، نوع عمومی وثیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال رویه های موسسه مالی برای وصول مطالبات 5 شاخص تولید دیگری است کدام ممکن است در داده ها چاپ شده شده تفسیر نمی شود. موسسه مالی سراسری.

8 سال تاخیر در کشتی این پیام ها!
موضوع قابل ملاحظه عکس کدام ممکن است ناقض ادعای شفافیت موسسه مالی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع موسسه مالی های دولتی است، سابقه اعطای تسهیلات است. با اشاره به اهمیت این شاخص کافی است بدانید کدام ممکن است در دسامبر 2014، موسسه مالی اطلاعاتی فهرست محرمانه بدهکاران غول پیکر بانکی را چاپ شده کرد. این گزارش به دلیل گزارش محرمانه «شورای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند نظام بانکی در ملت» چاپ شده شده است. گزارش «کمیسیون بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با نظام بانکی» برای ادغام کردن اسامی بدهکارانی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال 1384 به همان اندازه 1390 تسهیلات کلان بانکی اکتسابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی آنها به توضیحات مختلف همراه خود تاخیر مواجه شد. {در این} گزارش آمده است کدام ممکن است خانوار آبدار در مقامات احمدی نژاد مبالغ کلانی اجتناب کرده اند موسسه مالی سراسری اکتسابی کرده اند. {در این} گزارش اسامی تمام نمایندگی هایی کدام ممکن است موسسه مالی سراسری در این زمان شناخته شده به عنوان نقش ها خانوادگی سرگرمی انگیز چاپ شده کرده است، {فهرست شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق عجیبی اجتناب کرده اند بدهی خانوار های پرجمعیت فاش تبدیل می شود. دومین شناسایی مشترک گزارش جاری موسسه مالی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش محرمانه سال 1393 رستمی صفا است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی سوم محمد کرد احمدی است. شناسایی رایج چهارم محمد ضرابیه. شناسایی چهارم، شخص خاص است کدام ممکن است داوطلب نامیده می شود. پنجمین شناسایی رایج، حسین رحیم منفرد است. طبق گزارش رسانه ها در سال 2014، هاجیمر ششمین شناسایی رایج در لیست حال موسسه مالی سراسری است. آنچه مایه تاسف است تاخیر هشت ساله در تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف سازی این اسامی است کدام ممکن است بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند ادعاهای موسسه مالی سراسری را به معین تغییر کرده است. ادعاها.

ورود شدید به مجلس در مطالبات بانکی
مجلس نمایندگان جدا از امتحان شده مقامات به طور قابل توجهی وزیر اقتصاد برای شفاف سازی لیست بدهکاران اصلی، همراه خود مصوبه بودجه 1401، راه ناپایدار موسسه مالی ها را به صورت قانونی بسته است. اعضای کمیته تلفیق بودجه موظفند همراه خود الحاق خوب بند به تبصره (16) لایحه قوانین بودجه موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند سامانه اطلاعاتی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها دریافتی اجتناب کرده اند موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق همراه خود مواردی کدام ممکن است شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت تصمیم گیری می تنبل. تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های کلان، میزان بازپرداخت، مانده تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات کسی مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ پرداختی هر خوب اجتناب کرده اند موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی را به طور به صورت جداگانه در اختیار اشخاص حقیقی قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این داده ها را به صورت فصلی {به روز} کنید. موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز موظفند همه این چیزها را به صورت فصلی به موسسه مالی مرکزی حاضر کنند. این اقدام مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات برای اجبار موسسه مالی ها به تخلیه اسامی رهن گیرندگان اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان آنها، گامی فوق العاده مهم در جهت شفافیت پولی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای آن، مردمان به اسامی اعتباردهندگان اصلی بانکی ورود مستقیم خواهند داشت. .

خواه یا نه این پول صرف ساخت تبدیل می شود هر دو خرید و فروش؟
در خصوص تخلیه نیمی اجتناب کرده اند لیست موسسه مالی های بدهکار، مشاوران مختلف اظهار داشتند کدام ممکن است اصولاً این امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات درمورد به همین عدم رعایت 8 شاخصی است کدام ممکن است وزیر اقتصاد گفتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا زودتر به آن است ردیابی شده است. حسین دردیان، کارشناس مالی اظهار داشت: تخلیه لیست بدهکاران بانکی بالقوه است تاثیر بیشتری بر فشار کلی داشته باشد، با این حال اشکال اینجاست کدام ممکن است دقیقا خاص نیست چه میزان بدهی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه میزان تاخیر. وی معتقد است: باید خاص شود کدام ممکن است این رهن صرف چه چیزی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها ابعاد تسهیلات حیاتی است، مثلاً اگر رهن صرف خوب خرید و فروش هر دو تجاری شود، اگر بدهی بیش از حد باشد، کمتر است. مهمتر اجتناب کرده اند صرف رهن در امتیازات، خرید و فروش یادآور کسب پایین است.» «این اشکال در لیست چاپ شده شده نادیده گرفته شد.» درودیان معتقد است: «انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه رهن گیرنده مؤلفه بی نظیر در تعویق بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آگهی است. لیست بدهی بعید است کدام ممکن است بر روابط مردمان همراه خود موسسه مالی تأثیر بگذارد. متعدد اجتناب کرده اند {افرادی که} بدهی های کلان به موسسه مالی ها دارند، {به دلیل} پیش بینی در لیست بدهکاران، خوشنام نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آبروی یکدیگر نمی ترسند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مدیران موسسه مالی ها افرادی همراه خود مدیریت مختصر مدت هستند، کمتر حاوی امتیازات بدهی بانکی می شوند از انگیزه ای برای این کار ندارند. تخلیه فهرست بدهکاران باید در توسعه قضایی تاثیرگذار باشد کدام ممکن است در شرایط حال بعید به نظر می رسد مانند است.

این لیست ها مناسب نیستند
شبیه به مشکلاتی کدام ممکن است در لیست موسسه مالی سراسری دیده تبدیل می شود در لیست چاپ شده شده توسط سایر موسسه مالی ها نیز دیده تبدیل می شود. بیان نشده نماند کدام ممکن است موسسه مالی هایی یادآور پست موسسه مالی اگرچه اخیرا لیست ناقصی را شناخته شده به عنوان لیست بدهکاران به موسسه مالی ها چاپ شده کرده اند، با این حال با اشاره به امور پولی آنها کدام ممکن است در سامانه کدال دیده شده است، فهرست واضح تری به توجه می خورد. در خصوص موسسه مالی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن، فینال داده ها چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی این 2 موسسه مالی درمورد به صورت های پولی سال 1399 است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر شفافیت در وضعیت بهتری نسبت به موسسه مالی سراسری قرار دارد. با این حال آنچه موسسه مالی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اخیرا چاپ شده کرده است، اطلاعات عالی ای دارد. در لیست اطلاعیه های موسسه مالی مسکن یادآور موسسه مالی سراسری تنها به بعضی نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی ردیابی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هفت شاخص تولید دیگری (میزان مطالبات، {ضمانت نامه} ها، زمان اکتسابی تسهیلات، مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبدا تسهیلات، بسیاری از) خبری نیست. اجتناب کرده اند پتانسیل ها فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره). در موسسه مالی کشاورزی نیز لیستی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دارای بدهی بالای 100 میلیارد تومان اشاره کردن شد کدام ممکن است خاص نیست این ارقام چه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه منظوری صنوبر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اسنادی {بوده است}. ویژه به ویژه کدام ممکن است تعهد این موسسه مالی عمدتاً مختص صنوبر تسهیلات به بخش کشاورزی است، گفتن ارقام بیش اجتناب کرده اند خوب میلیارد تومان {در این} موسسه مالی فوق العاده مهم است. از در موسسه مالی کشاورزی بخش بزرگی اجتناب کرده اند مشمولان تسهیلات، کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستائیان، تسهیلات آنها اندک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند خوب میلیارد تومان است. مهم اینجا است کدام ممکن است چه کسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چه بخش هایی تسهیلات را اجتناب کرده اند موسسه مالی دولتی برای خوردن اکتسابی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع پس نداده اند. متعاقباً به طور معمول لیست های چاپ شده شده توسط موسسه مالی ها انصافاً ناتمام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش اطلاعاتی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف تلقی نمی شوند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر