برگرداندن ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی، عرف جالب ایلامی ها در ماه مبارک رمضان


به گزارش همشاری وب مبتنی بر، پله گردانی یکی اجتناب کرده اند آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم مردمان دهلران در استان ایلام در ماه مبارک رمضان است. این آیین اجتناب کرده اند قبلی در دهلران انجام می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه نیز غیرمعمول نیست. به منظور که داروها مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی وعده های غذایی برای ماه مبارک رمضان در سینی های عظیم مخصوصاً شیرینی چیده تبدیل می شود به همان اندازه در هنگام افطار اجتناب کرده اند عابران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه ها صبحانه پذیرایی شود.

افرادی که این سینی عظیم را در کوچه ها حمل می کنند درها را می کوبند به همان اندازه افرادی که توان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که صبحانه کنار هم قرار دادن کرده اند مقداری اجتناب کرده اند آن را در سینی بگذارند. {در این} صورت به خانوار های عابران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان وعده های غذایی داده تبدیل می شود. بعد از همه این سنت تا حد زیادی در بین عرب زبانان این قلمرو رواج دارد.

علاوه بر این یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عرف های مردمان کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری استان ایلام، به تصویر کشیدن به تصویر کشیدن است. در این سنت، مردمان غذایی را کدام ممکن است برای صبحانه کنار هم قرار دادن کرده‌اند، در بشقاب می‌ریزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد عالی هر دو تعدادی از همسایه می‌برند.

شیردهی در ماه رمضان |  ظرف؛  نقاشی جذاب برای ایلامی ها

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر