به نام ایران و برای ایران


1. جامعه زخمی برای التیام دردهایش به مرهم نیاز دارد. جامعه‌ای که به دلیل تحریم‌ها، شکاف‌های اقتصادی، فاصله طبقاتی، بمباران رسانه‌ای و حتی دوقطبی‌سازی اجتماعی به شدت زخمی شده است، نیازمند درمان فوری این زخم‌ها است. امروز تیم ملی فوتبال عنصری است که می تواند به این مهم دست یابد.

2- در مقابل هجمه سنگین رسانه ای و نبرد شناختی که این روزها برای تاثیرگذاری بر ذهن ها و تغییر باورها گسترش یافته است، این تیم را تیم جمهوری اسلامی می نامند نه تیم ملی! و این نشان دهنده بی شخصیتی و بی تابعیتی جریاناتی است که به بهانه التهابات اخیر از الفاظی چون ایران و افرادی که البته ربطی به این موضوع ندارند استفاده می کنند. افراد بی هویت و دولت، پاسداری از عناصر و نمادهای ملی را حفظ حاکمیت می دانند و تاریخ بهترین گواه بر رد این ادعای پوچ است.

3- تاریخ ثابت می کند که تیم ایران قبل از اعزام به جام جهانی آرژانتین، در شرایط انقلابی سال 57 و چند ماه قبل از آن واقعه عظیم تاریخی، به جام جهانی رفته و حتی بازیکنانش برای بوسیدن دست آنها رفته اند. شاه قبل از اعزام، اما حافظه تاریخی به یاد نمی آورد که در آن زمان جامعه انقلابی ایران تیم خود را نمایندگان حکومت طاغوت می دانستند و به آنها لگد می زدند. این تیم نماینده ایران بود و این تیم اعزامی به قطر نماینده میلیون ها ایرانی است که قرار است در این رویداد جهانی سرباز ایرانی باشند. اگرچه مقایسه شرایط سیاسی اجتماعی کنونی با سال 57 بیش از یک شوخی است!

4- اگر کسی به فکر وطن و مصالح ملت باشد از هر پدیده ای که موجب سربلندی ایران و تحکیم همبستگی و پیوندهای اجتماعی شود دفاع می کند. حافظ جمهوری اسلامی باشد یا نباشد. مگر اینکه منفعت در تقسیم بندی اجتماعی و رادیکالیزه شدن این فضا باشد. جریانات و افرادی که این روزها علیه تیم ملی سم پاشی می کنند، اقتدار کسانی را دارد که تروریست های مسلح خود را به شاهچراغ و ایذه فرستادند و خون بی گناهان را بر زمین ریختند. با این تفاوت که زمین این بازی ظالمانه و جنایتکارانه را از کف خیابان به رسانه ها و شبکه های اجتماعی کشیده است و مشغول کشتن مغزها برای از بین بردن منافع ایران هستند.

5- بنابراین می توان ادعا کرد که اگر این تیم جمهوری اسلامی است و باید آرزوی شکست آن را داشت، در صورت حمله نظامی دشمن به میهن، باید آرزوی تهاجم و اشغال ایران را نیز داشت. به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی و هر آنچه که ربطی به نظام سیاسی حاکم ندارد، هر سطحی از میهن پرستی قابل قبول تلقی می شود.

6. این پراکندگی و تخریب مقدمه ای برای تغییر افکار عمومی و نهادینه شدن نفرت نسبت به هر موضوعی است که رنگ و بوی ملی داشته باشد. پرچم ایران، تمامیت ارضی، قرارگاه دفاعی و اکنون تیم ملی فوتبال ایران در چند وقت اخیر هدف این حملات بوده است و اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم، نتیجه آن تعمیق خطرناک بی تفاوتی نسبت به ایران و منافع آن خواهد بود.

7- پس به نام ایران و برای ایران، برای ایرانیان تحت تهاجم همه جانبه مخالفان، برای ایرانیان تحت تحریم تروریستی، برای کودکان آسیب دیده از تحریم مواد مخدر، برای کارگرانی که سفره هایشان کوچکتر شده است، برای تقویت همبستگی و تعمیق. روابط اجتماعی و در یک کلام برای ایران و منافعش پشت سر تیم ملی ایستاده و از سربلندی آن پاسداری می کنیم.